Fonetika a pravopis francúzskeho jazyka

Študent sa v rámci predmetu Fonetika a pravopis francúzskeho jazyka  zoznamuje s fonematickou a ortoepickou rovinou francúzskeho jazyka. Ďalej nadobúda kompetenciu správne vyslovovať a vyjadrovať sa vo francúzskom jazyku.  V priebehu vyučovania sa preberajú jednotlivé fonetické hlásky a prozodické javy. Dôraz sa kladie na správne čítanie, hovorenie,  intonáciu, prízvuk, výslovnosť obťažných foném, komparáciu súboru hlások vo francúzštine a fonetickú transkripciu. Dôležitou súčasťou predmetu je oblasť pravopisu s dôrazom na špecifické javy vo francúzskom jazyku.