Úvod k prekladu a tlmočeniu

Študent sa naučí prekladať žánrovo rôznorodé prozaické útvary, aplikovať konkrétne prekladateľské postupy a techniky, zdôvodňovať ich, identifikovať a riešiť prekladateľské problémy, nadobudne prekladateľské zručnosti s dôrazom na svoju individuálnu tvorivosť, obháji vlastné prekladateľské riešenia.