Aktuálne vývinové procesy v slovenskej literatúre

Kurz Aktuálne vývinové procesy v slovenskej literatúre slúži predovšetkým potrebám zdieľania prezentácií a doplnkových materiálov k tomuto predmetu. V jeho priebehu sa postupne zoznámime s výraznými zjavmi slovenskej literatúry z obdobia rokov 2010 až 2020. Naším zámerom je zachytiť najaktuálnejšie trendy v súčasnom literárnom živote a pokúsiť sa o analýzu vybraných diel tohto  obdobia prostredníctvom tematicko-motivickej interpretácie. Rovnako tak sa pokúsime o vytýčenie literárnohistorických vzťahov medzi predstaviteľmi súčasnej slovesnej tvorby a ich predchodcami z predošlých období vývinu národnej literatúry.