Regionálna história

Cieľom predmetu je predstaviť študentom jednoodborovej histórie dejiny vyšších územných celkov od kráľovských komitátov (11. storočie) cez šľachtické stolice (13. - prvá polovica 19. storočia) a župy v bývalom Uhorsku (roky 1848 -1918) po veľžupy v I. Československej republike (1923 - 1928) a župy v Slovenskej republike (1939-1945). Osobitnou kapitolou sú slovenské národné orgány ako Slovenská národná rada a povereníctva v rokoch 1945 - 1960, keďže Slovensko bolo súčasťou Československej republiky. Existovalo tu síce šesť krajov, ale išlo o regionálnu štátnu správu s oklieštenými volenými orgánmi. Vznikom Československej socialistickej republiky v roku 1960 ako viac centralizovaného štátu zrušením Zboru povereníkov a obmedzením kompetencii SNR sa dostali do popredia tri krajské národné výbory na západnom, strednom a východnom Slovensku. Vznikom federácie v rokoch 1968-69 sa síce formálne Slovensko stalo rovnocenným subjektom, ale vzhľadom na centralizovanú formu riadenia štátu sa v roku 1971 obnovili krajské národné výbory. Fungovali až do roku 1990, kedy sa obnovila volená samospráva miest a obcí. Volená regionálna samospráva vznikla až po voľbách predsedov a poslancov zastupiteľstiev 8 vyšších územných celkov v Slovenskej republike v roku 2001.Súčasná situácia kvôli pandémii koronavírusu vyžaduje prechod na dištančné online vzdelávanie. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Regionálna história, ktorý bude vytvorený s cieľom predstaviť dejiny historických stolíc/žúp na území Slovenska ako súčasti Uhorska, Československu, počas existencie vojnovej Slovenskej republiky, v komunistickej totalite, až po vznik krajov v rokoch 1996 - 2001 v samostatnej Slovenskej republike. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.