Dejiny vedy a techniky

Cieľom predmetu je predstaviť študentom Mgr. štúdia jednoodborovej histórie podmienky pre vznik základov moderných prírodných vied v 16. až 18. storočí od Kopernikovej heliocentrickej teórie cez matematika a filozofa, zakladateľa moderného racionalizmu Reného Descarta až po postupné etablovanie sa vedeckého výskumu založeného na faktov a výsledkoch experimentov v 18. a 19. storočí. Ďalej tu nezastupiteľné miesto má aj zrod vedeckého bádania na území dnešného Slovenska od vedeckotechnického pokroku v banskej oblasti okolo Banskej Štiavnice v 18. storočí spojeného s menami ako Samuel Mikovíni, Jozef Karol Hell, ďalej so vznikom a pôsobením tamojšej Banskej akadémie od roku 1763. Významnými boli aj vedci a vynálezci v 18. a 19. storočí ako napr. Ján Andrej Segner, Jozef Maximilián Petzval, Johann Wolfgang Kempelen, Dionýz Štúr atď. Dôležitým je aj vznik a formovanie slovenske vedy od založenia Matice slovenskej a jej vedeckých odborov v roku 1863, cez Muzeálnu slovenskú spoločnosť v rokoch 1893-95 až po Slovenskú akadémiu vied a umení v rokoch 1942 až 1952. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Dejiny vedy a techniky, ktorý bude vytvorený s cieľom predstaviť dejiny vzniku moderných prírodných vied v 16. až  18. storočí ďalej vedeckotechnický pokrok v baníctve a vznik technického vysokého školstva, rôznych vedcov a vynálezcov v 18.-19. storočí, ako aj vznik slovenských vedeckých inštitúcií ako Matica slovenská, Muzeálna slovenská spoločnosť a Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1863-1952. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.