Dynamika súčasnej slovenčiny

Cieľom výučbového procesu sú teoreticko-metodologické východiská zamerané na výklad otázok jazykovej dynamiky ako pojmu, ktorý je neoddeliteľný od pojmu prirodzeného jazyka. Výučba poukáže na možné exaktné prístupy práce s textom pri chápaní a riešení otázok jazykovej dynamiky. Kľúčovými pojmom dynamiky jazyka je variantnosť jeho prvkov, ktorá sa utvára pri  bežnom, spontánnom používaní. Ďalším z pojmov jazykového vývinu je gramatikalizácia, ktorá v užšom vzťahu s lexikalizáciou reprezentuje jazykové zmeny kategoriálnej povahy jednotlivých výrazových prostriedkov. Pozornosť pri výučbe sa bude venovať vnútorným a vonkajším činiteľom jazykových zmien, t. j. faktorom dynamiky jazyka (sociálno-politickým, intencionálnym, mentálnym, medzijazykovým kontaktom, jazykovo-stratifikačným faktorom a dynamike komunikačných sfér).