Geometria a meranie (FPV/KM/bPEP03/15)

Kurz je určený pre študentov Predškolskej a elementárnej pedagogiky. Študenti získajú vedomosti o základných geometrických pojmoch a útvaroch, polohových a metrických vlastnostiach rovinných, ale aj priestorových útvaroch.