Úvod do štúdia

Vymedzenie základných pojmov: história, dejepis, historiografia; začlenenie histórie do širšieho spektra vied (archívnictvo, archeológia, PVH...); metódy historického výskumu; historické pramene - písané i nepísané; etapy historikovej práce; typy prác historika; vertikálne a horizontálne členenie histórie, historická chronológia, možnosti využitia jednotlivých dokumentov (napríklad matrika, film, karikatúra...) ako historického prameňa.

Učiteľ: Ján Jakubej