Dejiny spisovnej slovenčiny

Predmetom disciplíny je história formovania slovenčiny ako kultúrneho a spisovného jazyka. Sumarizuje a analyzuje tzv. vonkajšie dejiny spisovnej slovenčiny so zameraním na charakteristiku historických sociofaktorov jej formovania a používania. Osobitná pozornosť je venovaná jednotlivým historickým kodifikáciám počnúc bernolákovskou koncepciou spisovného jazyka až po súčasnosť.