Medzinárodný marketing

Študent sa oboznámi s fenoménom globalizácie, ktorý zasahuje do všetkých oblastí života ľudí (dochádza k difúzii  poznatkov, kultúr a hodnôt). Nakoľko súčasné turbulentné zmeny v podnikateľskom prostredí (globalizácia, vstup  Slovenska do EÚ atď.) kladú zvýšené nároky na súčasných manažérov, poznanie tejto problematiky môže  napomôcť študentom zorientovať sa v zložitej spleti vzťahov v medzinárodnom obchode, identifikovať hlavné  spotrebiteľské trendy a umožniť tak ponúknuť výrobok ušitý na mieru zákazníkovi. Študent nadobudne poznatky  o príprave úspešného vstupu firmy na zahraničný trh, ktorý spočíva predovšetkým v správnej identifikácii príležitostí  a vhodne zvolenej produktovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej stratégii. Predmet je určený primárne pre  študentov bakalárskeho študijného programu „Marketingová komunikácia a reklama“.