Manažment integrovanej marketingovej komunikácie

Študent si pamätá základné kategórie a princípy integrovanej marketingovej komunikácie. Porozumie fungovaniu  princípov integrácie v marketingovej komunikácii v jej jednotlivých nástrojoch. Aplikuje naučené vedomosti  o kategóriách a princípoch marketingovej komunikácie a jej integrácie do komplexného fungovania marketingu  a podnikového riadenia. Predmet je určený primárne pre študentov magisterského študijného programu  „Marketingová komunikácia a reklama“.