Teórie predškolskej a školskej výchovy a vzdelávania

Študent si pamätá základné poznatky o systéme pedagogickej vedy a základoch výchovy. Zároveň porozumie špecifikám procesu edukácie detí predškolského a mladšieho školského veku. 

Študent analyzuje a identifikuje pedagogické javy a problémy edukačnej praxe, aplikuje naučené vedomosti v relevantnej oblasti štúdia.

Učiteľ: Jana Trníková