Úvod do talianskej fonetiky a fonológie

Cieľom predmetu je naučiť sa správne vyslovovať talianske hlásky a osvojiť si pravidlá ortografie talianskeho jazyka.