2020/2021LS Geografia cestovného ruchu - SJ (KCR/GCR1)

Cieľom predmetu je vymedziť súčasné trendy rozvoja cestovného ruchu vo svete (na príklade každého kontinentu) i na Slovensku, ďalej poukázať na vplyv tohto odvetvia na rozvoj spoločnosti, a to zohľadňujúc prírodné a socioekonomické predpoklady regiónov sveta i Slovenska.