Didaktika odboru

Cieľom kurzu je priblížiť a špecifikovať didaktiku dejepisu ako vednú disciplínu, s dôrazom na didaktické médiá v dejepise (textové, vizuálne, hmotné, auditívne a audiovizuálne), metódy dejepisného vyučovania a ich klasifikáciu a inovatívne smery vo vyučovaní dejepisu(staršie i novšie).