Historiografia 2

Predmet sa prehľadovo zaoberá autormi historických prác – a rozborom samotných týchto diel. Všíma si vzdelancov, ktorí sa podieľali na napredovaní historickej vedy v rozpätí rokov 1492 – 1914 s tým, že – ako dôležitý východiskový bod – neopomína ani italský humanizmus 14. a 15. storočia. Upriamuje pozornosť študentstva na historiografiu zaalpskej renesancie, reformácie i protireformácie, barokovú, klasicistickú, preromantickú a obdobia romantizmu, realizmu, pozitivizmu a pragmatizmu s tým, že venuje pozornosť západnej, strednej aj východnej Európe s výnimkou Habsburskej monarchie.

Učiteľ: Jakubej Ján