Analýza prekladu

Študent sa zdokonalí v prekladaní umeleckých textov zo španielčiny do slovenčiny so zreteľom na jednotlivé fázy prekladateľského procesu a od nich odvodené požiadavky na prekladateľa. Bude schopný analyzovať formu a štýl, rytmus, preložiteľnosť i nepreložiteľnosť textu, zhodnotiť adekvátnosť zvoleného riešenia, identifikovať významové posuny ap.