Úvod do prekladu

Študent nadobudne základné teoretické poznatky o procese prekladania (účastníci, fázy, ciele, princípy, metódy a postupy) a rozvinie schopnosť samostatne sa vyjadrovať k jednotlivým témam, v širšom kultúrnom kontexte (význam prekladu) i so zreteľom na čiastkové problémy, ako vyplývajú z konkrétnej práce s textom. Učí sa kritickému prístupu k prekladovému textu, jeho analýze, tvorivej práci s jazykom, ako aj práci s rôznymi typmi slovníkov, encyklopédií či nástrojmi internetu.