Akademický proseminár - Uciteľský odbor (UAP)

Akademický proseminár je zameraný na praktické aplikovanie základov odbornej diskusie na úrovni písania a hovorenia. Študent dokáže jasne identifikovať formy odbornej diskusie a dokáže používať adekvátnu slovnú zásobu, predstaví zadanú spoločenskú tému formou vizuálnej prezentácie. Základnou premisou daného predmetu je kriticky nazerať na heterogénnosť informačných zdrojov, schopnosť analyzovať tieto zdroje a dokázať viesť odbornú diskusiu na rôzne spoločenské témy (ekonomické, politické, kultúrne, etické, filozofické) s dôrazom na akademický štýl hovorenia a písania. Seminár vedie študenta ku kritickému nazeraniu a k vecnej odbornej diskusii, napomáha k rozvoju všetkých štyroch komunikačných zručností v anglickom jazyku.Študent počas semestra rieši projektové zadanie, prezentuje pred skupinou študentov výsledky vlastnej tvorivej práce, komunikuje vlastné názory a postoje a konfrontuje ich s vedeckými poznatkami. Kooperuje pri riešení praktických zadaní  a prezentuje výsledky skupinovej aj individuálnej práce.