Frazeológia SJ (pre prekladateľov)

Frazeológia je význačným faktom reči. Aktívne ovládanie frazeológie je svedectvom plnej rečovej kompetencie pri osvojovaní akéhokoľvek jazyka. Vo frazeologickom fonde národného jazyka jestvuje množstvo prevzatých i kalkovaných frazeologických zvratov, ktoré hovoriaci rýchlo asimiluje a často sa pociťujú ako domáce frazémy. Sú obrazným vyjadrením životných skúseností, hodnotenia, cítenia, myslenia, morálneho profilu, ale aj odrazom životného štýlu, materiálnej a duchovnej kultúry národov. Preto sú nevyhnutné v procese komunikácie a v tomto zmysle aj predmetom seminárnych cvičení. To isté platí aj o paremiologickom fonde: porekadlách,  prísloviach a úsloviach.