Vybrané kapitoly z hispanofónnych literatúr

Študent si rozvinie kompetencie v oblasti literárnokritickej recepcie vybraných diel španielskej, resp. hispanoamerickej literatúry 20. storočia, rovnako nadobudne schopnosť vhĺbeného literárnohistorického pohľadu na vývinové, tematické, žánrové a i. smerovania doby. Cez portréty jednotlivých autorov a autoriek i načítané diela nadobudne ucelenú predstavu o špecifikách ich poetík, o kontextoch, ktoré ich kreovali, aj o najsúčasnejšej podobe španielskej, resp. hispanoamerickej prózy. Intenzívnou prácou s textami a prezentáciou zadaných úloh zároveň zdokonaľuje svoje jazykové zručnosti v španielčine.