Interpretácia literárnych textov

Absolvovaním predmetu si študent osvojí prehľad súčasnej anglickej a americkej literatúry v kontexte historického, sociologického a kultúrneho. Rozšíri si receptívne a jazykové zručnosti, neinvazívnou cestou si osvojí potrebné štylistické kompetencie na produkciu adekvátneho jazykového výstupu v orálnej aj písomnej podobe. Študent získa interpretačné zručnosti a bude vedieť pracovať s literárnou terminológiu.


Učiteľ: Diana Židová