Základy ontogenetickej psychológie

Cieľ predmetu:

Oboznámiť študenta/ku so zákonitosťami a podmienkami psychického vývinu v kontexte životnej cesty človeka a podať základnú charakteristiku jednotlivých ontogenetických období s akcentom na aplikáciu poznatkov v praxi sociálnej práce.