Médiá v marketingovej komunikácii

Študent sa oboznámi s problematikou využitia médií v širšom spoločenskovednom kontexte a špecificky pre potreby marketingovej komunikácie. Je schopný orientovať sa v širokom spektre propagačných možností, ktoré poskytujú ako tradičné, tak aj digitálne médiá.

Učiteľ: Peter Mikuláš