Dejiny nemeckej literatúry 3

Študent má ucelené poznatky z germanofónnej (nemeckej, rakúskej a švajčiarskej) literatúry 19. storočia, ktoré sú nevyhnutné pri štúdiu germanofónnych literatúr neskorších období. Pamätá si literárne epochy a smery v 19. storočí (romantizmus, biedermeier, predrevolučnú literatúru, poetický realizmus a naturalizmus), jednotlivých predstaviteľov a ich literárnu tvorbu. Pozná historické pozadie, filozofické, vedecké a umelecké východiská jednotlivých epoch. Má prehľad o základných literárnych pojmoch a žánroch (napr. irónia, fragment, novela, román), vie rozpoznať súvislosti medzi nimi a ich prelínanie sa. Dokáže detegovať poetické črty príslušnej literárnej epochy pri interpretácii konkrétneho diela.