Výberový seminár z lingvistiky 1

Študent má osvojené základné poznatky a pojmy z oblasti súčasnej nemeckej štylistiky, ktoré dokáže adekvátne aplikovať pri textovej práci v ďalšom štúdiu. Študent má prehľad o historickom vývine štylistiky ako vednej disciplíny, základných štylistických smeroch a ich predstaviteľoch v kontexte nemeckej lingvistiky. Študent dokáže analyzovať text (písomný a hovorený) z pohľadu jeho zasadenia do komunikačnej situácie (funkcia textu, komunikační partneri a ich sociálne postavenie, časový faktor a pod.) a využitia štylistických prostriedkov na jednotlivých jazykových úrovniach. Študent reflektuje pri analýze textu osobitosti nemeckého jazyka z pohľadu teórie pluricentrizmu a jazykových variantov nemčiny. Študent ovláda metodický postup štylistickej analýzy a dokáže tento adekvátne aplikovať pri analýze jednotlivých textových žánrov. Študent dokáže získané vedomosti z oblasti štylistiky aplikovať tak pri recepcii, ako aj pri produkcii cudzojazyčného (nemeckého) textu.