Dejiny nemeckej literatúry 1

Študent pozná vývinové etapy staršej nemeckej literatúry od jej prvopočiatkov (ca. 6 storočie n. l.) po barok (koniec 17. storočia). Je oboznámený s filozofickými, kultúrnymi, politicko-historickými a jazykovými determinantmi jej vzniku, rozpoznáva jej funkcie a vplyv na iné národné literatúry a orientuje sa v dobovo preferovaných literárnych žánroch. Dokáže interpretovať najdôležitejšie diela reprezentatívnych autorov jednotlivých epoch a tieto interpretácie vie zasadiť do širšíchm medziliterárnych a medzidobových súvislostí.