Výberový seminár z didaktiky 2

Študent predmetu disponuje vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami v oblasti testovania a skúšania v rámci vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka. Samostatne vytvára
rôzne druhy testov overujúcich dosiahnutie rôznych učebných cieľov (ciele testovania a skúšania) pre konkrétnu cieľovú skupinu a konkrétnu vedomostnú úroveň učiacich sa podľa stanovených kritérií. Preveruje testové úlohy podľa základných kritérií, systematizuje ich podľa jednotlivých testovaných kompetencií ovládania cudzieho jazyka (nemeckého jazyka), ktoré majú učiaci sa dosiahnuť na konkrétnej úrovni. Dokáže primerane analyzovať testové úlohy a skvalitňovať ich úroveň.