Dejiny lingvistiky

Študent si rozšíri poznatky z lingvistiky o vývinové tendencie jazykovedného myslenia. Študent aplikuje teoretické poznatky o nemeckom jazyku v rámci širšieho jazykovedného kontextu. Študent dokáže deduktívne i induktívne vymedziť znaky jednotlivých lingvistických smerov. Študent pozná charakteristiká jednotlivých lingvistických škôl a ich význam pre utváranie gramatickej systematiky nemeckého jazyka.