Diskrétna matematika 1

Diskrétna matematika 1 je povinným predmetom pre študentov prvého ročníka odborov Aplikovaná informatika a Učiteľstvo akademických predmetov, kombinácie s informatikou.
Jeho náplňou sú základy teórie čísel, teórie množín, binárne relácie, výrokový počet a booleovská algebra.