Čítanie s porozumením

Študent má osvojené základné techniky a stratégie čítania s porozumením a vie tieto vedome aplikovať pri porozumení a vedeckej analýze odborných textov. Študent je schopný porozumieť vedeckým a odborným textom v nemeckom jazyku. Študent rozumie, identifikuje a analyzuje podstatné celky textu. Študent je schopný v texte vyhľadávať a excerpovať detailné informácie a definovať medzi nimi logické vzťahy. Študent dokáže na základe porozumenia textu text reprodukovať ústne a písomne.

Učiteľ: Anikó Ficzere