Špeciálny jazykový seminár 1

Študent si zdokonalí úroveň praktických rečových zručnosti v nemeckom jazyku. Podľa zvolených tematických okruhov dokáže študent samostatne pracovať s nemeckým textom. Študent má osvojenú slovnú zásobu a gramatické javy relevantné pre danú oblasť komunikácie. Študent dokáže spracovať cudzojazyčné faktografické informácie. Študent vie formulovať vlastné postoje k aspektom preberanej problematiky v nemeckom jazyku a dokáže argumentovať. Študent na základe počúvania nahrávok identifikuje rôzne varianty hovorenej nemčiny.

Učiteľ: Anikó Ficzere