Pomoc s Search courses

Aktuálne problémy praveku-Genderová archeológia

Hlavným cieľom predmetu, je poskytnúť študentom pohľad do problematiky genderovej archeológie:

-prečo je dôležité pre archeológa aby zohľadňoval gender, keď skúma minulosť?

-ako môže archeológia rekonštruovať genderové úlohy a ideológiu minulých spoločenstiev prostredníctvom štúdia archeologických lokalít a artefaktov?

-akým spôsobom môžu etnografické analógie pomôcť interpretácii archeologického materiálu?

-pochopiť rozdielnu úlohu muža a ženy; dospelých a detí v minulých spoločenstvách (aj prostredníctvom prípadových štúdií)

-prostredníctvom seminárnych prác sa študenti naučia interpretovať genderovú identitu na základne materiálnej kultúry

Archeobotanika / Archaeobotany

Zuhoľnatené semená  a plody rastlín získané z archeologických lokalít sú hlavným  zdrojom informácií o strave, subsistenčných stratégiách a ekonomike rastlín. V tomto predmete sú študentom predstavené:

1. faktory ovplyvňujúce dochovanie a zloženie vzoriek rastlinných makrozvyškov a spôsoby získavania a spracovania;

2. je v ňom venovaná pozornosť interpretácii archeobotanického materiálu a jej úlohe pri paleoekonomických a paleoekologických rekonštrukciách;

3. je tu diskutovaná tematika domestikácie rastlín a je poskytnutý prehľad zmeny sortimentu rastlín konzumovaných človekom od paleolitu po včasný stredovek so zreteľom na územie Slovenska.

Okrem prednášok sú súčasťou aj laboratórne praktiká ktoré poskytnú študentom zručnosti potrebné pre identifikáciu a kvantifikáciu archeologizovaných rastlinných makrozvyškov, vzorkovanie a získavanie makrozvyškov rastlín z archeologických kontextov a štatistické spracovanie archeobotanických dát. Séria seminárov situuje tieto zručnosti a vedomosti do kontextu praktík minulých ľudských spoločností. 

Environmentalna archaeologia

Predmet poskytuje študentom hlbší prehľad metodologických a teoretických východísk environmentálnej archeológie a vystavuje ich diskusii o vzťahu medzi človekom a prírodou. Poskytuje praktické zručnosti a predstaví interpretačné možnosti spracovania archeoenvironmnetálnych dát. Hlavné ťažiská sú 1. Znovuobjavenie archeológie  - ako environmentálna archeológia prispieva rozvoju archeologickej teórie a praxe, 2. Od dát k hypotézam - analýza a interpretácia archeo-environmentálnych dát ako unikátny nástroj pre hľadanie odpovedí na archeologické otázky týkajúce sa života minulých ľudských spoločností.  Preberané sú nasledujúce témy ako "Od minulosti do súčasnosti: použitie a zneužitie analógií", "Výživa a Mobilita", "Domestikáca", "Prvý roľníci", "Pastierstvo v stredomorí", "Výmena, reciprocita a redistribúcia" a "Domácnosť a jej organizácia". Po ukončení kurzu bude študent schopný si uvedomiť základné kontroverzie okolo existencie a charakteru života minulých spoločností, pochopiť potenciály a nebezpečenstvá využitia súčasných analógií pre štúdium minulých spoločností a ekonomík, pochopiť komplementárnu úlohu antropologických a bio-ekologických modelov a metód pri štúdiu výživy, chovu/pestovaniu a spracovaniu zvierat a rastlín či využitia krajiny a bide oboznámený s kľúčovými argumentmi, diskusiami a konceptmi týkajúcich sa produkcie a konzumácie.

Neolit a eneolit Európy (magisterské štúdium)

Kurz nadväzuje na neolit a eneolit strednej Európy a umožňuje rozšíriť faktografické znalosti o rozmanitej problematike neolitu a eneolitu Európy so zameraním na neolitizáciu Balkánu, Stredomoria, Iberského poloostrova, Západnej Európy a Škandinávie. Kurz sleduje vývoj kultúr a kultúrnych skupín na sledovanom území a zaoberá sa otázkami chronológie, osídlenia, pohrebných zvykov a materiálnej kultúry v širšo období neolitu (vrátane eneolitu).

Kurz informuje o jednotlivých vývojových etapách neolitických a eneolitických kultúr Európy, počnúc adaptáciou na prírodné prostredie, zavedenie a rozmach výrobného hospodárstva, zmeny v duchovnej a morálnej sfére.

1. Charakteristika obdobia neolitu v Európe. Prírodné podmienky, zmeny vegetácie, vývoj krajinného prostredia. 

2. Charakteristika života neolitických spoločenstiev. Miesta na osídlenie, miesta získavania surovín a problematika "kultových" lokalít. Obydlia v neolite. Pochovávanie v neolite a duchovný život. 

3. Neolitizácia Egejskej oblasti, Bulharska a Macedónie.  

4. Neolitizácia centrálneho a západného Balkánu.

5. Neolitizácia Rumunska, Moldavska a Ukrajiny.

6. Neolitizácia Stredomoria (Apeninský až pyrenejský polostrov).

7. Neolitizácia Britských ostrovov.

8. Neolitizácia západnej Európy (Francúzsko, Benelux, Švajčiarsko, Nemecko).

9. Neolitizácia Škandinávie.

Neolit a eneolit v strednej Európe (bakalárske štúdium)

Kurz sa venuje mladšej a neskorej dobe kamennej. t.j. najstarším roľnickým kultúram (neolit, eneolit) v Karpatskej kotline. Témy sú upriamené na problematiku vzniku najstarších roľníckych kultúr na Blízkom Východe a neolitizáciu Európy so špecifickým zameraním na vývoj v oblasti Panónskej panvy v období neolitu a eneolitu. Okrem všeobecných charakteristík materiálnej kultúry v jednotlivých vývojových úsekoch a regiónoch, sledujú sa aj otázky vývoja sídliskových foriem, pohrebného rítu, hospodárskeho a spoločenského vývoja. K hlavným sledovaným problematikám patria:  

  1. Neolit v kontexte kultúrnom, historickom, geografickom, klimatologickom a antropologickom.
  2. Neolitizácia Anatólie a Predného Východu.
  3. Neolitizácia Balkánu, Stredomoria a Čiernomoria.
  4. Charakteristika mezolitického a včasnoneolitického osídlenia Panónskej  panvy (mezo-neolitická „epizóda“ v oblasti Železnej brány; oblasť Jászságu). 
  5. Neolit v strednej Európe I (Kultúra s lineárnou keramikou).
  6. Neolit v strednej Európe II (Lengyelský a polgársky kultúrny okruh).
  7. Eneolit v strednej Európe.
  8. Badenská kultúra a postbadenský vývoj. 
  9. Mladoeneolitický kultúrny komplex.


Úvod do environmentálnej archeológie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov prvého ročníka so širokou škálou odborov environmentálnej archeológie a hlbšie sa venovať štyrom nosným.
Archeobotanika - úvod do štúdia rastlinných makrozvyškov s dôrazom na pochopenie tafonomických procesov, ich úlohe pri tvorbe archeobotanických vzoriek a dopadu na možnosti archeologickej interpretácie. Archeozoológia - tafonomické procesy, problémy identifikácie, kvantifikácie a interpretácia súborov faunálnych zvyškov. Palynológia - úvod do peľovej analýzy, princípy, metódy, tafonómia a interpretácia peľových diagramov.
Paleoklimatológia - princípy makrofyzikálneho klimatického modelu - nástroja pre modelovanie lokálne špecifických, paleoklimatických modelov s vysokou presnosťou. Po absolvovaní predmetu študent pochopí široký záber environmentálnej archeológie a nájde súvislosti nutnej integrácie prírodných vied do archeológie.