Mechanika a molekulová fyzika pre rozširujúcich (FPVaI/KF/MECH-RS)

Kurz je prvou časťou všeobecnej fyziky. Predstavuje doplnkový študijný materiál pre študentov 1. ročníka fyziky  FPVaI UKF v Nitre.

Molekulová fyzika a termika

Kurz je druhou časťou všeobecnej fyziky. Predstavuje doplnkový študijný materiál pre študentov 1. ročníka fyziky  FPVaI UKF v Nitre.

Učiteľ: Tibor Kovács
Tvorca kurzu: Ľubomír Zelenický

Fyzikálne praktikum 3 (FPVaI/KF/RSFP3/12)

Študent si prehĺbi, zovšeobecní a experimentálne overí teoretické poznatky z kmitania, vlnenia a optiky.

Garant: Anton Trník
Učiteľ: Štefan Csáki

Fyzikálne praktikum 1 (FPVaI/KF/RSFP1)

Študent si prehĺbi, zovšeobecní a experimentálne overí teoretické poznatky z mechaniky a molekulovej fyziky.

Seminár matematiky pre fyzikov (FPV/KF/MFP1/15)

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť priestor pre hodnotenie študentov predmetu Seminár matematiky pre fyzikov.

Didaktika fyziky 2 (KF/RSDF2/12)

Predmet sa zaobera konkretnou didaktikou fyziky na zakladnej a strednej škole, cez tematické celku. Obsahom sú rozbory tematických celkov, pri ktorých sa  budeme zaoberať aplikáciou teórie vyučovania fyziky na konkrétnu výučbu. Taktiež znalosťou učiva fyziky i jeho spracovanie v učebniciach ZŠ a SŠ. Znalosťou všeobecnej fyziky ako nevyhnutnú podmienku pre odborné a metodické zvládnutie učiva.

Astronómia (KF/AA/15) a astrofyzika ( KF/RSA/12)

Predmet, ktorý sa zaoberá vesmírom - jeho vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomických objektov, ako aj procesy, ktoré ich vyvolávajú.

Didaktika fyziky - metódy (FPV/KF/DF3)

Kurz je zameraný na špecifickú oblasť didaktiky fyziky - metódy. Študent sa zoznamuje so všeobecnými aj špecifickými metódami vyučovania a poznávania.