Pomoc s Search courses

Fyzika mikrosveta

Fyzika mikrosveta je predmetom, ktorý sa zaoberá s fyzikálnymi javmi, ktoré svedčia o kvantovej povahe sveta. Určitým spôsobom je súhrnom experimentov a teoretických poznatkov klasickej fyziky, ktoré ukázali na nutnosť vypracovania nových základov fyziky. Javy, ktorými sa fyzika mikrosveta zaoberá, majú svoju podstatu v kvantovej mechanike. Boli objavené pri skúmaní fyzikálnych javov na mikroskopickej úrovni (štruktúra atómu), alebo makroskopických javov, ktorých vysvetlenie sa hľadalo na mikroskopickej úrovni (tepelné žiarenie).
Učiteľ: Aba Teleki

Fyzikálne praktikum V

Predmet nadväzuje na prednášky a semináre z elektroniky. Cieľom špeciálneho praktika je oboznámenie sa s elektronickým laboratóriom a získanie hlbších praktických zručností v oblasti elektroniky.

Jadrová fyzika

Jadrová fyzika nie je len o energetike, militarizme, ale taktiež o tom, odkiaľ sa zobrali naše stavebné prvky ako uhlík, železo. Dáva pohľad do geologickej histórie Zeme, slnečnej sústavy a vesmíru, ako žijú a zomierajú hviezdy, ako všetko súvisí s elementárnymi časticami a o mnohých iných súvislostiach.

KF/RFUTM/15 Riešenie fyzikálnych úloh k TM

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť priestor pre hodnotenie študentov riešiacich fyzikálne úlohy z teoretickej mechaniky.

Matematika pre fyzikov 1 (KF/MF1/05) - Teleki

Predmet je zameraný na nápomoc pri osvojení si základných matematických znalostí potrebných vo fyzike a pri počítačovom modelovaní v prírodných vedách.
Po preštudovaní odporúčanej časti literatúry sú k dispozícii riešené úlohy. Riešenia sú uvedené samostatne. Odporúčame nasledujúci postup:
  1. Riešte úlohy v uvedenom poradí
  2. Riešte úlohu využitím odporúčanej literatúry. Doprajte si čas na riešenie (nie však dlhšie, ako 30 minút na jeden príklad - jedine vtedy dlhšie, ak úloha je časovo náročná a viditeľne pokračujete).
  3. Preštudujte vzorové riešenie úlohy. (Vzorové riešenie nikdy nečítajte pred vlastným pokusom úlohu riešiť.)
  4. Prejdite na nasledujúcu úlohu a postupujte znova podľa bodov 1. až 3. V prípade, že úloha znamenala pre vás niečo nového, urobte si medzi dvomi cyklami krátku pauzu, keď robíte niečo iné (pauza má byť minmálne 10 ale maximálne 30 minút).
Tento postup vám dá optimálnu výkonnosť pri osvojovaní si jednotlivých aparátov matematiky. Schopnosť riešiť úlohy je skryté vo vašom mozgu. V tomto zmysle sa naučíte len to, čo sa naučíte sami. Aby znalosti boli trvalé je vhodné dodržať vyššie odporúčaný postup. Ak Vám úlohy idú veľmi rýchlo, postupujete úspešne, urobte pauzu si predsa doprajte po 30 minutách.

Mechanika a molekulová fyzika

Kurz je prvou časťou všeobecnej fyziky. Predstavuje doplnkový študijný materiál pre študentov 1. ročníka fyziky a počítačového modelovania na FPV UKF v Nitre.

Teória relativity

Mohli by sme začať slovami, že bez teórie relativity sa nedá pochopiť ako pracuje....
Teóra relativity to ale nemá za potreby, je šedou eminenciou medzi fyzikálnymi teóriami.
Je skutočne fundamentálna a plná krásneho uvažovania o prírode. Je jednoducho miláčik fyzikov. Jednoduchý matematický aparát, ale hlboké myšlienky o fyzike. Až v teórii relativity si človek uvedomuje, čo to znamená merať dåžku niečoho alebo merať čas. Príroda nemá privilegovaného pozorovateľa a má to ïalekosiahle dôsledky.