Pomoc s Search courses

Technické kreslenie

Cieľom kurzu je naučiť študentov základné pravidlá technického zobrazovania, kótovania a tvorby technickej dokumentácie v rôznych odboroch.

Učiteľ: Viera Tomková

Nebezpečné látky a odpady

Študent 

- získa základné informácie nebezpečenstvách chemických látok, zmesí a odpadov 

- porozumie zákonitostiam vzájomných reakcií anorganických a organických látok

 - analyzuje nebezpečenstvá vyplývajúce z povahy chemických látok v kontexte chemickej legislatívy

 - dokáže samostatne riešiť menej náročné problémy z bezpečnosti chemických technológií

 - dokáže aplikovať všeobecné poznatky na konkrétne problémové situácie 

Tvorca kurzu: Ivana Tureková

Časti strojov a stroje – projekt Kega č. 011UKF-4/2017

E-learningový kurz je svojím obsahom zameraný na pneumatické a hydraulické systémy používané v strojných zariadeniach. Absolvovaním kurzu študent získa potrebné teoretické a praktické zručnosti pre prácu s takýmito technickými systémami. E-learningový kurz je súčasťou riešenia projektu Kega č. 011UKF-4/2017 Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania.

Tvorca kurzu: Gabriel Bánesz

Ľudové remeslá (KTaIT/PEPTITLR/05)

Obsah predmetu je zameraný na tradície remeselnej výroby na Slovenku. Spracovanie drôtu, tkanín, prírodného materiálu.

Automatizácia I (KTIT/a1Auto1/05)

Automatizácia predstavuje významný prostredok pre zvýšenie produktivity,kvality, konkurenčnej schopnosti výroby a služieb. Je to jeden z prostriedkov, které umožňujú podnikom obstáť v konkurencii a pomáha hospodárstvam mnohých štátov aby sa úspešne začlenili do Európskej Únie.
Je preto potrebné, aby sa študujúci v priebehu štúdia zoznámili s progresívnym poňatím automatizácie.
Dôvodom toho je realizácia tohoto učebného textu.
Tento kurz je urceny pre predmety Automatizácia I (a1Auto1/05) a Automatizácia II (a1Auto2/05)
Učiteľ: Jozef Belica