Energetické zdroje a životné prostredie

Stručná osnova predmetu:

 1. Úvod do problematiky ekológie energetických zdrojov, definície, základné pojmy, základné fyzikálne jednotky používané v energetike. Spotreba energie, historický vývoj spotreby, problémy udržateľnosti.
 2. Zdroje energie – rozdelenie (primárne, sekundárne, obnoviteľné, neobnoviteľné).
 3. Neobnoviteľné zdroje energie, tradičné – uhlie, ropa, zemný plyn, netradičné – olejové bridlice, dechtové piesky. Energia jadra atómu, rozdelenie, história, vplyv využívania jadrovej energie na životné prostredie a človeka.
 4. Obnoviteľné zdroje energie. Slnko ako zdroj energie, výhody a nevýhody využívania, slnečná architektúra. Voda ako zdroj energie, výhody a nevýhody. Vietor ako zdroj energie, možnosti jeho využitia v Európe a na Slovensku. Geotermálna energia, možnosti jej využitia vo svete a na Slovensku, tepelné čerpadlá.
 5. Biomasa, rozdelenie, zdroje biomasy, výhody a nevýhody využívania, možnosti využitia vo svete a na Slovensku.
 6. Alternatívne zdroje energie pre domácnosti a pohon automobilov.
Učiteľ: Henrich Grežo
Tvorca kurzu: Matej Malý

Biogeografia - synchorológia

Biogeografia je vedný odbor skúmajúci zákonitosti rozšírenia živých organizmov na zemskom povrchu. Názory na jej zaradenie do systému vied sú rôzne. Považovaná je za vedu syntetickú,  ktorá prináša geobiologický pohľad na svet. Má interdisciplinárny charakter, pretože  jej  štúdium predpokladá znalosť mnohých botanických, zoologických, ekologických geografických i geologických poznatkov.

E- learningový kurz parazitológie

Parazitológia je veda o parazitoch, skúma ich morfológiu, fyziológiu, systematiku, ekológiu a tiež ochorenia spôsobené parazitmi - parazitózy, ktoré vyvolávajú a metódy boja proti nim. Pôvodne bola súčasťou medicíny a zoológie, koncom 19. storočia sa sformovala do samostatnej biologickej disciplíny. Zakladateľom parazitológie bol Rudolf Leuckart (1822 - 1898), ktorý za hlavné kritérium parazitizmu pokladal, schopnosť parazita živiť sa na úkor svojho hostiteľa, pričom ho neusmrcuje tak ako v prípade dravca.

Tvorca kurzu: Lucia Holecová

Ekológia ekosystémov

Ekológia ekosystémov skúma zmeny v ekosystémoch počas časových období a stabilitu ekologických systémov. Podstatou kurzu však bude osvojenie si štruktúry a fungovania ekosystémov na vybraných úrovniach, tiež ich stabilita, dynamika a ochrana.

Environmentálna biológia

Predmet "Všeobecná biológia" pojednáva o všeobecných vlastnostiach živých sústav, ich štruktúre, funkciách, vzájomných vzťahoch živých organizmoch na rôznych úrovniach organizácie a vzťahoch medzi živými organizmami a prostredím.
Učiteľ: Ivan Baláž

Environmentálna výchova

Cieľom predmetu Evironmentálna výchova je  rozvíjanie environmentálneho povedomia, ktoré sa prejavuje každodenným správaním, nesebeckými postojmi, systémovým myslením, úctou k prírode a ohľaduplnosťou voči ïalším generáciám.

Učiteľ: Imrich Jakab

Environmentálne technológie a energetické zdroje

Stručná osnova predmetu:

 1. Environmentálne vhodné technológie, základné pojmy, definície, rozdelenie. Úvod do problematiky environmentálneho inžinierstva, základné pojmy.
 2. Environmentálne manažérstvo, postup zavádzania environmentálnych manažérskych systémov (EMS)  v podniku, výhody a nevýhody.
 3. Normy radu ISO 14 00X, rozdelenie, charakteristika. Environmentálne vhodné výrobky a technológie, označovanie, výhody a nevýhody zavádzanie EMS do praxe.
 4. Biotechnológie – základné pojmy, definície, rozdelenie. Možnosti využívania biotechnologických procesov v bežnom živote, likvidácia odpadov.
 5. Analýza životného cyklu, látkové a energetické bilancie.
 6. Postupy a zariadenia na udržanie a zlepšenie kvality vôd, ČOV.
 7. Úvod do problematiky ekológie energetických zdrojov, definície, základné pojmy. Spotreba energie, historický vývoj spotreby, problémy udržateľnosti.
 8. Zdroje energie – rozdelenie (primárne, sekundárne, obnoviteľné, neobnoviteľné).
 9. Neobnoviteľné zdroje energie (tradičné, netradičné). Energia jadra atómu, vplyv využívania jadrovej energie na životné prostredie a človeka.
 10. Obnoviteľné zdroje energie. Slnko ako zdroj energie, výhody a nevýhody využívania, slnečná architektúra. Voda ako zdroj energie, výhody a nevýhody. Vietor ako zdroj energie, možnosti jeho využitia v Európe a na Slovensku. Geotermálna energia, možnosti jej využitia vo svete a na Slovensku.
 11. Biomasa, rozdelenie, zdroje biomasy, výhody a nevýhody využívania, možnosti využitia vo svete a na Slovensku. Biopalivá.
 12. Alternatívne zdroje energie pre domácnosti a pohon automobilov.
Učiteľ: Henrich Grežo
Tvorca kurzu: Marko Finta

Geografické informačné systémy pre učiteľov sekundárneho vzdelávania (KEE/GISEK/09)

Geografické informačné systémy môžu byť v rukách učiteľa prírodovedných predmetov sekundárneho vzdelávania silným nástrojom pri snahe o modernizáciu vyučovacieho procesu. Cieľom e-learningového kurzu je naučiť sa efektívne využívať nástroje geografických informačných systémov (GIS) v pedagogickej praxi nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Osvojiť si teoretické základy GIS a nadobudnúť zručnosti s využívaním niekoľkých nástrojov a aplikácii GIS. Dôraz je kladený na prácu so slobodnou desktop aplikáciou Quantum GIS a s voľne dostupnými GIS aplikáciami na webe.


Prírodná krajina - typizácia a manažment (FPV/KEE/PKTM/18)

Stručná osnova predmetu: 1. Krajina ako objekt štúdia rôznych vied (krajinná sféra, krajina, hierarchizácia, morfológia krajiny). 2. Krajinná sféra ako geosystém (štruktúra geosystémov podľa: orientácie väzieb, zložiek, funkcie, mierky). 3. Geografické dimenzie – veľkostné kategórie prírodnej krajiny (kategórie: topická, chorická, regionická, planetárna). 4. Zákonitosti priestorovej diferenciácie fyzickogeografickej sféry – typizácia krajiny (horizontálna zonálnosť, predhorská zonálnosť, výšková stupnovitosť, azonálnosť, klasifikácie krajiny). 5. Dynamika krajiny (stabilita krajiny, dynamika krajiny, rovnováha krajiny, mapovanie dynamiky krajiny) 6. – 11. Geoekologické typy sveta a Slovenska (regionalizácia krajiny, skupiny krajinných typov sveta sveta a SR, základné FG jednotky a členenie SR: geologické, geomorfologické, hydrologické, klimatické, pedologické). Strana: 2 12. REPGES - Reprezentatívne geoekologické systémy SR (definovanie a typizovanie REPGES, hierarchické úrovne, hodnotenie REPGES v jednotlivých regiónoch SR¬). 13. Významné prírodné typy krajiny a lokality SR (archetypy krajiny, zachovalosť prírodných typov krajiny, ochrana a manažment).

Špeciálna biológia EKNE

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje o čom je tento kurz
Učiteľ: Ivan Baláž

Teriológia

Teriológia (mammaliológia, mammalógia) je odbor zoológie zaoberajúci sa štúdiom cicavcov.

Úvod do geografických informačných systémov (KEE/ISEK/09, KEE/GISEN/09)

Cieľom e-learningového kurzu je naučiť študentov využívať nástroje geografických informačných systémov (GIS) pre priamy zber priestorových údajov z krajiny, transformáciu týchto údajov do GIS desktop aplikácií a ich ďalšiu editáciu. Použitím digitalizácie mapových podkladov vytvárať vlastné mapové vrstvy, vedieť ich účelovo klasifikovať a kartograficky správne vizualizovať. Kurz je určený študentom bakalárskeho i magisterského štúdia študijných programov Ekológia a Environmentalistika a predstavuje základný študijný materiál pre predmety: Geografické informačné systémy pre ekológov a Geografické informačné systémy pre environmentalistov.

Garant: Imrich Jakab
Tvorca kurzu: Dávid Turčáni