Kolokvium Ženy a literatúra

Medzinárodné kolokvium Ženy a literatúra (Women and Literature) organizované Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UKF v dňoch 9. – 11. novembra 2020. Podujatie je primárne určené študentom, pričom jeho cieľom je sprostredkovať zaujímavé akademické pohľady na tému Ženských autoriek a literárnych postáv. Virtuálna platforma má snahu podnietiť otvorenú diskusiu k literárno-vedným a umenovedným príspevkom a rozvíjať tak kritické myslenie a čitateľské zručnosti študentov.

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre: Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa poskytuje uchádzačom o menovanie za súdneho tlmočníka a/alebo prekladateľa (tzv. tlmočníci a/alebo prekladatelia s pečiatkou) základné poznatky potrebné na výkon tlmočníckej a/alebo prekladateľskej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 490/2004 Z. z.