Antropologická estetika – axiológia

Cieľom tejto disciplíny je analyzovať osnovné sujetové algoritmy v arcinaratívoch ako semiotizované axiologické štruktúry, čiže tradičné (archaické a v tomto zmysle univerzálne) systémy hodnôt a tomu zodpovedajúce životné stratégie. Predmety AET a AEA ako celok predstavujú vyvažujúci náprotivok tých blokov výučby, ktoré sa zacieľujú na aktuálne (módne) trendy v umení a kultúre (archaicky ustanovujúci obraz ľudského sveta, osnovné sujetové algoritmy ako semiotizované vzorce životných stratégií a archetypicky univerzálne existenciálne a axiologické štruktúry).

Antropologická estetika – tematológia

Sémantická rekonštrukcia tradičného (archaického, mýtopoetického) obrazu ľudského sveta, ako aj vysvetlenie fundamentálnych princípov a všeobecných štruktúr v rozprávkach a ďalších arcinaratívoch, ktoré predstavujú vzorové príbehy o archetypoch ľudského správania. Predmety AET a AEA ako celok predstavujú vyvažujúci náprotivok tých blokov výučby, ktoré sa zacieľujú na aktuálne (módne) trendy v umení a kultúre (archaicky ustanovujúci obraz ľudského sveta, osnovné sujetové algoritmy ako semiotizované vzorce životných stratégií a archetypicky univerzálne existenciálne a axiologické štruktúry).

Dejiny estetického myslenia – 20. a 21. storočie

Kurz výberovo predstavuje estetické koncepcie 20. a 21. storočia (fenomenológia, hermeneutika, štrukturalizmus, postštrukturalizmus, dekonštrukcia, feministická estetika,...)

Dejiny estetického myslenia – novovek

Kurz tematizuje základné tézy estetického myslenia 15. až 19. storočia v závislosti od predošlého vývinu a ako reakcia na nové udalosti a tendencie vo filozofii, vede a umení. Dobové estetické myslenie predstavuje prostredníctvom symptomatických problémov a tém: renesančný obraz sveta, novoplatonizmus, návrat k pôvodnému vedeniu, vedecká revolúcia, osvietenský vzostup subjektu, racionalizmus kontra empirizmus, osamostatňovanie estetiky, estetika mimézis verzus estetika expresie, dynamika krásy a škaredého, osvietenstvo a úcta k rozumu, romantická dôvera v emocionalitu a intuíciu, koniec metafyziky.

Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie II.

Kurz je zameraný na výtvarné umenie od 14.storočia po 19.storočie. Študent sa oboznámi so základnými charakteristikami súdobých umeleckých štýlov a s tvorbou najvýznamnejších osobností tohto obdobia. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie 1.

Dejiny umeleckých štýlov - Divadlo 1

Kurz je primárne určený pre študentov estetiky a estetickej výchovy. Obsahom kurzu oboznámenie sa so základnými modelmi interpretácie divadelného diela, jeho štruktúrou (základné inscenačné zložky) a sémantikou v teoreticko-historickom, pragmatickom a súčasnom kontexte.

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 1 - starovek a stredovek

Kurz je zameraný na výtvarné umenie praveku, staroveku a stredoveku. Študent sa oboznámi so základnými rysmi a výrazovými kvalitami architektúry, maľby a sochárstva uvedených období.

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 2

Kurz je zameraný na výtvarné umenie staroveku a stredoveku. Študent sa oboznámi so základnými rysmi a výrazovými kvalitami architektúry, maľby a sochárstva staroveku a stredoveku v Európe a na Slovensku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckých štýlov 1.

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 3 - novovek po 19. storočie (seminár)

Kurz je zameraný na výtvarné umenie novoveku po 19. storočie. Študent sa oboznámi so základnými rysmi a výrazovými kvalitami architektúry, maľby a sochárstva renesancie a baroka v Európe a na
Slovensku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckých štýlov 2.

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 5 - 20. a 21. storočie (seminár)

Kurz je zameraný na výtvarné umenie 20. a 21. storočia. Študent sa oboznámi so základnými rysmi, výrazovými kvalitami a významnými osobnosťami architektúry, maľby a sochárstva moderny v Európe a na Slovensku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckých štýlov 4.

Dejiny umeleckých štýlov 4 - novovek po 19. storočie

Účastníci kurzu získajú prehľad o charaktere a vývine svetového výtvarného, hudobného a slovesného umenia a literatúry od obdobia klasicizmu po koniec 19. storočia (fin de siecle). Identifikujú ťažiskové diela určujúcich umeleckých osobností príslušného slohu. Analyzujú a určujú základné štýlotvorné charakteristiky, žánrové a autorské osobitosti vybraných umeleckých diel z oblasti architektúry, maľby, sochárstva, hudby a literatúry z príslušného obdobia.

Dejiny umeleckých štýlov 6 - 20. a 21. storočie

Účastníci kurzu získajú prehľad o charaktere a vývine umenia po moderne, resp. postmoderného umenia od konca 2. svetovej vojny po koniec 20. storočia s presahom do 21. storočia. Spoznajú základné umelecké stratégie a štýlové charakteristiky jednotlivých prúdov výtvarnej, literárnej a hudobnej postmoderny. Zorientujú sa v pojmoch avantgarda, moderna, neomoderna, postmoderna, konceptuálne myslenie a ďalšie. Identifikujú kľúčové osobnosti a podnikajú interpretačné sondy do diel umenia 2. polovice 20. storočia s presahom do 21. storočia.

Etika hospodárstva a podnikania

Cieľom predmetu je objasniť morálnu dimenziu ekonomiky, hospodárstva a podnikania. Študenti pochopia podstatu a fungovanie základných hospodárskych systémov a ich limitov z pohľadu etiky a dokážu aplikovať najnovšie formy inštitucionalizácie etiky do organizačnej štruktúry podniku/spoločnosti.

Etika komunikácie

Etika komunikácie. Teoretické predpoklady komunikácie - znak, jazyk, systém, štruktúra, paradigma, syntagma, selekcia a kombinácia. V týchto pojmoch je zhrnutá naša jazyková existencia. Po teoretickej časti nasledujú praktické ukážky zlých a dobrých argumentácii.

Učiteľ: Marek Debnár

Etika práce

Predmet je zameraný na porozumie fenoménu práce ako historickému a sociálnemu procesu, ako spoločenskej sfére sebarealizácie človeka. Po absolvovaní predmetu študent/ka chápe nielen ekonomický, ale aj  mravný význam práce pre človeka, porozumie dynamike a zmenám vo vývoji a fungovaní súčasného trhu práce. Získané vedomosti študent/ka dokáže aplikovať v oblasti práce a pracovnoprávnych vzťahoch.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Filozofia v umení

Náplňou kurzu sú aktuálne otázky týkajúce sa ľudského vnímania a existencie v tých polohách, ktoré definuje vzájomná dynamika reálneho a fiktívneho, resp. virtuálneho, reality a simulácie, reality transponovanej či transformovanej do simulakra. Tieto vybrané problémy sú demonštrované, rozoberané a interpretované prioritne na filmových dielach a dopĺňané štúdiom teoretických filozofických textov.

Firemná kultúra a etika

Predmet je zameraný na porozumenie fenoménu firemnej kultúry podniku ako súboru spoločne zdieľaných hodnôt, postojov, noriem a vzorcov správania v rámci organizácii, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú etickú klímu a výkonnosť podniku. Študent/študentka spozná základné prvky, zdroje, determinanty a typológie kultúry organizácie. Študent/študentka dokáže aplikovať získané vedomosti pre cieľavedomé utváranie obsahu kultúry, tak aby bola podporovaná efektívnosť, výkonnosť a etické správanie podniku.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Interpretácia slovesného diela

  1. estetický zážitok ako báza interpretácie slovesného diela a úbežník výkladu všetkých jeho štruktúrnych úrovní – výrazová sústava F. Mika (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry);
  2. estetická pôsobnosť vyjadrovacích prostriedkov slovesného diela: trópy, figúry, príznakové štylistické prostriedky, verš a prozodické systémy (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry); 
  3. estetická pôsobnosť tematickej roviny slovesného diela: základné kategórie a opozície modelujúce svet v texte (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry);
  4. estetická pôsobnosť kompozície slovesného diela (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry); 
  5. základné genologické kategórie slovesného diela.

Interpretácia umeleckého diela

  1. Estetický zážitok a jeho vzťah k pojmovej interpretácii umeleckého diela.
  2. Koncept výrazovej sústavy. 
  3. Základné úrovne/aspekty/zložky slovesného diela a relevantné kategórie. 
  4. Základné úrovne/aspekty/zložky hudobného diela a relevantné kategórie. 
  5. Základné úrovne/aspekty/zložky výtvarného diela a relevantné kategórie.

Intertextualita

Predmet sa sústreďuje na zvládnutie rôznych podôb metatextového nadväzovania v umeleckom procese so schopnosťou interpretačne tieto zručnosti využiť pre zmysluplné porozumenie textu. Študent tiež získa prehľad o podobe svetovej intertextuálnej teórie, ktorá východiskovo zakladá intertextualitu širšie než sú jej podoby v nitrianskej recepčnej estetike, a tak mu umožní flexibilne diskurzívne rozumieť kultúrnym fenoménom súčasnej doby.