Pomoc s Search courses

Etika komunikácie

Po absolvovaní tohto kurzu si študent/ka pamätá základné princípy otvorenej komunikácie. Dokáže identifikovať etický rozmer v komunikácii a pozná dôležitosť komunikačných spôsobilostí v medziľudských vzťahoch. Študent/ka analyzuje komunikačné problémy a aplikuje teoretické vedomosti do komunikačnej praxe.


Učiteľ: Lenka Magová

Kapitoly z environmentálnej etiky

Študent/študentka identifikuje filozofické, náboženské, kultúrne a ekonomické východiská pri tvorbe rámcov environmentálnej etike. Študent/študentka dokáže kriticky analyzovať súčasné trendy v environmentalistike a zaujíma k ním odborné stanoviská vychádzajúce z princípov interdisciplinarity. Študent/študentka si osvojí praktické zručnosti korelujúce s princípmi environetiky.

Učiteľ: Boris Kňažko

Metódy a štýly etickej výchovy

Obsahom kurzu sú princípy, metódy a celková organizácia vyučovacej hodiny etickej výchovy. Študent po jeho absolvovaní identifikuje hodnotový rozmer výchovného vplyvu a jeho dôsledky v ďalšom živote. Samostatne analyzuje metódy etickej výchovy v kontexte čiastkových i konečného cieľa etickej výchovy. Aplikuje teoretické poznatky etickej výchovy do reálneho života, predovšetkým do svojej budúcej učiteľskej praxe.

Učiteľ: Lenka Magová

Profesijná etika a etické kódexy

Študent si pamätá základné kategórie a jednotlivé princípy profesijnej etiky, ktorá patrí do širšieho kontextu aplikovaných etík. Študent porozumie teoretickému fundamentu profesijnej etiky a východiskám smerujúcim k samotnej praxi. Študent dokáže teoreticky analyzovať etické problémy pri konštelácii tzv. reálnych

situácií a ich praktických konzekvencií vo vzťahu k zamestnancov, klientom i širšej verejnosti. Študent aplikuje naučené vedomosti o etických kódexoch upravujúcich správanie a konanie daného profesijného spoločenstva, inštitúcie, podniku. Osobitný kódex majú napríklad lekári, zdravotníci, právnici, pracovníci médií, publicisti, a iné.

Učiteľ: Boris Kňažko