Etika digitálnych technológií

V rámci kurzu sa identifikuje etický aspekt používania informačných a komunikačných technológii, definuje sa oblasť počítačovej a informačnej etiky, jej história a základné princípy, určuje sa etický rámec jednotlivých IKT – napr. autorské práva, internet a sloboda, internet a kontrola, anonymita, hacking, digitálne pirátstvo, plagiát, open source, bitcoin.

Učiteľ: Andrej Gogora

Etika hospodárstva a podnikania

Cieľom predmetu je objasniť morálnu dimenziu ekonomiky, hospodárstva a podnikania. Študenti pochopia podstatu a fungovanie základných hospodárskych systémov a ich limitov z pohľadu etiky a dokážu aplikovať najnovšie formy inštitucionalizácie etiky do organizačnej štruktúry podniku/spoločnosti.

Etika komunikácie

Po absolvovaní tohto kurzu si študent/ka pamätá základné princípy otvorenej komunikácie. Dokáže identifikovať etický rozmer v komunikácii a pozná dôležitosť komunikačných spôsobilostí v medziľudských vzťahoch. Študent/ka analyzuje komunikačné problémy a aplikuje teoretické vedomosti do komunikačnej praxe.


Učiteľ: Lenka Magová

Etika komunikácie

Etika komunikácie. Teoretické predpoklady komunikácie - znak, jazyk, systém, štruktúra, paradigma, syntagma, selekcia a kombinácia. V týchto pojmoch je zhrnutá naša jazyková existencia. Po teoretickej časti nasledujú praktické ukážky zlých a dobrých argumentácii.

Učiteľ: Marek Debnár

Etika práce

Predmet je zameraný na porozumie fenoménu práce ako historickému a sociálnemu procesu, ako spoločenskej sfére sebarealizácie človeka. Po absolvovaní predmetu študent/ka chápe nielen ekonomický, ale aj  mravný význam práce pre človeka, porozumie dynamike a zmenám vo vývoji a fungovaní súčasného trhu práce. Získané vedomosti študent/ka dokáže aplikovať v oblasti práce a pracovnoprávnych vzťahoch.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Etika stravovania a spotreby

V rámci kurzu sa identifikuje morálny, politický, kultúrny a ekonomický aspekt stravovania a spotreby, vysvetlia sa argumenty relevantné pre výber stravovacích návykov a spôsob produkcie potravín a spotrebných praktík, ozrejmí sa etický rámec stravovania a konzumnej spotreby.

Učiteľ: Andrej Gogora

Etika vedy

V rámci kurzu sa definujú základné pojmy a kategórie z oblasti teórie vedy a etiky vedy, identifikuje sa miesto a význam etiky vedy, diferencujú sa vnútorné a vonkajšie činitele vo vede a analyzujú sa z etického hľadiska, vysvetľuje sa tradičné a nové chápanie princípov a étosu vedy, reflektuje sa antropologický rozmer vedy z etického aspektu a interpretuje sa problematika morálky vedcov/vedy.

Učiteľ: Andrej Gogora

Firemná kultúra a etika

Predmet je zameraný na porozumenie fenoménu firemnej kultúry podniku ako súboru spoločne zdieľaných hodnôt, postojov, noriem a vzorcov správania v rámci organizácii, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú etickú klímu a výkonnosť podniku. Študent/študentka spozná základné prvky, zdroje, determinanty a typológie kultúry organizácie. Študent/študentka dokáže aplikovať získané vedomosti pre cieľavedomé utváranie obsahu kultúry, tak aby bola podporovaná efektívnosť, výkonnosť a etické správanie podniku.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Kapitoly z aplikovanej etiky

V rámci kurzu sa definuje oblasť aplikovaných etík, jej história, štruktúra, metodika a vzťah k všeobecnej etike, identifikujú sa základné východiská morálnych aspektov v aplikovanej etike, analyzujú sa jednotlivé aplikované etiky a ich vybrané problémy (napr. bioetika, environmentálna etika, profesijná etika, sociálna etika, manažérska etika, etika športu, počítačová etika).

Učiteľ: Andrej Gogora

Kapitoly z dejín etiky

Študent/ka porozumie hlavným smerom a najvýznamnejším koncepciám antického etického myslenia a etického myslenia v období stredoveku. Dokáže interpretovať texty významných predstaviteľov európskej etickej tradície.

Učiteľ: Marek Debnár

Kapitoly z environmentálnej etiky

Študent/študentka identifikuje filozofické, náboženské, kultúrne a ekonomické východiská pri tvorbe rámcov environmentálnej etike. Študent/študentka dokáže kriticky analyzovať súčasné trendy v environmentalistike a zaujíma k ním odborné stanoviská vychádzajúce z princípov interdisciplinarity. Študent/študentka si osvojí praktické zručnosti korelujúce s princípmi environetiky.

Učiteľ: Boris Kňažko

KVAE/AE-ETHAP/15

Predmet je zameraný na porozumenie morálnej dimenzii ekonomiky a hospodárstva, na pochopenie fungovania základných hospodárskych systémov a podnikateľských subjektov a ich limitov z pohľadu  etiky.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Manažérska etika

Cieľom predmetu je prezentovať koncepcie manažérskej etiky a objasniť spojenie odbornej erudície manažérov s morálnymi aspektami manažérskej práce. Študenti sa naučia analyzovať správanie ľudí v riadiacej práci z pohľadu etických teórií a aplikovať morálne normy a princípy v manažérskej profesii.

Masmediálna etika

Absolvovaním tohto kurzu si študent/ka osvojí základné pojmy a definovanie masmédií i jednotlivých mediálnych produktov. Vie interpretovať masmédiá ako účinný prostriedok komunikácie a tiež významný informačný nástrojom, ktorý vedie, inšpiruje jednotlivcov, rodiny i spoločnosť. Študent/ka analyzuje dodržiavanie etických a mravných zásad, hlavne tzv. novú filozofiu komunikácie: voľnosť znamená zodpovednosť a aplikuje naučené vedomosti o zásadách a princípoch masmediálnej etiky reálnej praxe, aby sa masmédiá mohli stať efektívnym nástrojom jednoty a porozumenia, šíriteľmi ľudských i spoločenských hodnôt. 

Učiteľ: Lenka Magová

Metodológia vied a výskumné metódy

Kurz je zameraný na základné pojmy, definície a kategórie metodológie humanitných vied, rozlišuje typy výskumov a identifikuje ich špecifiká, diferencuje kvalitatívny a kvantitatívny prístup vo výskume a identifikuje ich metódy, analyzuje hodnotenia vedeckej práce, kritériá kvality vedecko-výskumnej činnosti.

Učiteľ: Andrej Gogora

Metódy a štýly etickej výchovy

Obsahom kurzu sú princípy, metódy a celková organizácia vyučovacej hodiny etickej výchovy. Študent po jeho absolvovaní identifikuje hodnotový rozmer výchovného vplyvu a jeho dôsledky v ďalšom živote. Samostatne analyzuje metódy etickej výchovy v kontexte čiastkových i konečného cieľa etickej výchovy. Aplikuje teoretické poznatky etickej výchovy do reálneho života, predovšetkým do svojej budúcej učiteľskej praxe.

Učiteľ: Lenka Magová

Postmoderná etika

Cieľom predmetu je prezentovať etické koncepcie v kontexte postmodernej situácie a postmoderného myslenia ako špecifickej formy kritiky modernity. Po absolvovaní predmetu študent/ka chápe ich kľúčové problémy, pojmy a kategórie, vie vysvetliť podstatu a povahu postmodernej situácie a doby. Študent/ka identifikuje a chápe problém povahy etiky v postmodernej situácii, diferencuje rôzne prístupy k etickej problematike a vie vysvetliť ich špecifikum.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Problém etickej voľby

V rámci kurzu sa vymedzia základné definície, pojmy a kategórie z oblasti etického rozhodovania, diferencujú sa problémy voľby medzi estetickým, etickým a náboženským, rozlíšia sa kritériá etickej voľby v praxi a aplikujú sa kritériá etickej voľby v morálnom rozhodovaní v pracovných vzťahoch.

Učiteľ: Andrej Gogora

Profesijná etika a etické kódexy

Študent si pamätá základné kategórie a jednotlivé princípy profesijnej etiky, ktorá patrí do širšieho kontextu aplikovaných etík. Študent porozumie teoretickému fundamentu profesijnej etiky a východiskám smerujúcim k samotnej praxi. Študent dokáže teoreticky analyzovať etické problémy pri konštelácii tzv. reálnych

situácií a ich praktických konzekvencií vo vzťahu k zamestnancov, klientom i širšej verejnosti. Študent aplikuje naučené vedomosti o etických kódexoch upravujúcich správanie a konanie daného profesijného spoločenstva, inštitúcie, podniku. Osobitný kódex majú napríklad lekári, zdravotníci, právnici, pracovníci médií, publicisti, a iné.

Učiteľ: Boris Kňažko