Etológia (FPV/KZA/ET/15)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základmi etológie zvierat, s formami ich vrodeného a získaného správania, so základnými teoretickými problémami, ktoré sa týkajú vrodených inštinktívnych a naučených prejavov živočíchov.

Ekosystémy Zeme (FPV/KZA/EZ/15)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základnými ekosystémami Zeme a na porozumenie štruktúr a funkčných prepojení zložiek ekosystémov.

Vývinová biológia živočíchov (FPV/KZA/VBZ/15)

Vývinová biológia obsahuje informácie z oblasti reprodukcie a embryológie živočíchov a fungovania základných procesov, ktoré prebiehajú pri rozmnožovaní živočíchov.

Bioanalytické metódy v medicínskom výskume (FPV/KZA/BMV/15)

Predmet sa venuje základným bioanalytickým metódam využívaným v kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzach vo viacerých odvetviach medicínskeho výskumu.

Anatómia človeka

Cieľom kurzu je doplniť a verifikovať informácie potrebné k absolvovaniu časti predmetu Anatómia človeka. Aplikácia dištančného vzdelávania do problematiky anatómie človeka umožní kontinuitu vzdelávania študentov v prípadoch, kedy nie je možné overenie ich vedomostí prezenčnou formou.

Antropológia 1 - BIBC

Predmetom bakalarskej prace je vytvorenie funkcneho navrhu e-learningoveho kurzu z predmetu Antropologia, podľa osnov pre tento predmet.

Imunobiológia živočíchov a človeka (KZA/IM/15)

Študent - porozumie úlohe imunitného systému a poznatkom z nešpecifických a špecifických imunitných mechanizmov živočíchov a človeka
               - dokáže ich aplikovať pri riešení aktuálnych problémov imunobiológie
               - je schopný rozpoznať dôsledky vplyvu xenobiotík na imunitný systém
               - vie teoreticky realizovať najnovšie imunologické metódy.


Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka

Predmet je zameraný na získanie odborných a komplexných poznatkov z mikroskopickej anatómie jednotlivých sústav tela živočíchov a človeka so zameraním na choroby cirkulačného, respiračného, tráviaceho, močového, pohlavného, endokrinného, nervového a pohybového aparátu.

PALEONTOLÓGIA, ORGANOLÓGIA (FPV/KZA/GE-PA/09)

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s vybranými organickými časťami živočíšnych organizmov.
Učiteľ: Igor Marhevský

PEDOLÓGIA (FPV/KZA/GE-PA/09)

Cieľom kurzu je podať obraz o význame pôdy pre človeka od historických spôsobov získavania pôdy a jej obhospodárenia až po súčasný stav kvality pôd a ich rozmiestnenia na územiach. význam. Časť je venovaná aj ochrana pôd a obsahu rizikových prvkov v nej.
Učiteľ: Igor Marhevský