Základy epidemiologického výskumu (FPVaI/KZA/ZEV/22)

Predmet Základy epidemiologického výskumu obsahuje informácie o charakteristike, terminológii a delení epidemiologického výskumu na základe vopred stanovených kritérií. Študenti sa naučia pracovať s dátami z oblasti epidemiológie a budú vedieť vytvoriť nové hypotézy a závery výskumu na základe spracovaných dát.

Edukačné hry a aktivity zo zoológie (KZA/mUPV50/22)

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými prírodovednými pojmami, vybranými druhmi divožijúcich  živočíchov a ich biotopov, a tvorbou edukačných hier a aktivít vhodných pre žiakov primárneho vzdelávania.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (FPVaI/KZA/bUZ29/22)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s problémami a perspektívami predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu na základných a stredných školách.

Bioanalytické metódy v medicínskom výskume (FPVaI/KZA/BMV/22)

Predmet sa venuje základným bioanalytickým metódam využívaným v kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzach vo viacerých odvetviach medicínskeho výskumu.

Ekológia živočíchov a ochrana zoogenofondu (FPV/KZA/RSEZOZ/12)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základnými ekologickými pojmami a problematikou ochrany živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnou legislatívou.

Fyziológia živočíchov a človeka (FPVaI/KZA/FZC/22)

Predmet Fyziológia živočíchov a človeka sa venuje základným fyziologickým dejom, ktoré prebiehajú v živočíšnych a ľudských organizmoch, a tak zabezpečujú ich existenciu.

Etológia (FPV/KZA/ET/15)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základmi etológie zvierat, s formami ich vrodeného a získaného správania, so základnými teoretickými problémami, ktoré sa týkajú vrodených inštinktívnych a naučených prejavov živočíchov.

Ekosystémy Zeme (FPV/KZA/EZ/15)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základnými ekosystémami Zeme a na porozumenie štruktúr a funkčných prepojení zložiek ekosystémov.

Vývinová biológia živočíchov (FPV/KZA/VBZ/15)

Vývinová biológia obsahuje informácie z oblasti reprodukcie a embryológie živočíchov a fungovania základných procesov, ktoré prebiehajú pri rozmnožovaní živočíchov.

Bioanalytické metódy v medicínskom výskume (FPV/KZA/BMV/15)

Predmet sa venuje základným bioanalytickým metódam využívaným v kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzach vo viacerých odvetviach medicínskeho výskumu.

Anatómia človeka

Cieľom kurzu je verifikovať informácie potrebné k absolvovaniu časti predmetu Anatómia človeka. Aplikácia dištančného vzdelávania do problematiky anatómie človeka umožňuje kontinuitu vzdelávania študentov v prípadoch, kedy nie je možné overenie ich vedomostí prezenčnou formou.

Antropológia 1 - BIBC

Predmetom bakalarskej prace je vytvorenie funkcneho navrhu e-learningoveho kurzu z predmetu Antropologia, podľa osnov pre tento predmet.

Imunobiológia živočíchov a človeka (KZA/IM/15)

Študent - porozumie úlohe imunitného systému a poznatkom z nešpecifických a špecifických imunitných mechanizmov živočíchov a človeka
               - dokáže ich aplikovať pri riešení aktuálnych problémov imunobiológie
               - je schopný rozpoznať dôsledky vplyvu xenobiotík na imunitný systém
               - vie teoreticky realizovať najnovšie imunologické metódy.