Pomoc s Search courses

Systematická zoológia 2 (FPV/KZA/SZ2/15)

Kurz je zameraný na pochopenie základných zoologických pojmov, tried a radov stavovcov.

Všeobecná ekológia (KZA/VE/15)

Kurz je zameraný na pochopenie základných ekologických princípov na úrovni populácie, biotického spoločenstva a ekosystému a porozumenie fungovaniu jednotlivých ekosystémov a ekologických faktorov.

Anatómia človeka

Cieľom kurzu je doplniť a verifikovať informácie potrebné k absolvovaniu časti predmetu Anatómia človeka. Aplikácia dištančného vzdelávania do problematiky anatómie človeka umožní kontinuitu vzdelávania študentov v prípadoch, kedy nie je možné overenie ich vedomostí prezenčnou formou.

Antropológia 1 - BIBC

Predmetom bakalarskej prace je vytvorenie funkcneho navrhu e-learningoveho kurzu z predmetu Antropologia, podľa osnov pre tento predmet.

Mikroskopická anatómia živočíchov

Predmet je zameraný na získanie odborných a komplexných poznatkov z mikroskopickej anatómie jednotlivých sústav tela živočíchov a človeka so zameraním na choroby cirkulačného, respiračného, tráviaceho, močového, pohlavného, endokrinného, nervového a pohybového aparátu.

PALEONTOLÓGIA, ORGANOLÓGIA (FPV/KZA/GE-PA/09)

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s vybranými organickými časťami živočíšnych organizmov.
Učiteľ: Igor Marhevský

PEDOLÓGIA (FPV/KZA/GE-PA/09)

Cieľom kurzu je podať obraz o význame pôdy pre človeka od historických spôsobov získavania pôdy a jej obhospodárenia až po súčasný stav kvality pôd a ich rozmiestnenia na územiach. význam. Časť je venovaná aj ochrana pôd a obsahu rizikových prvkov v nej.
Učiteľ: Igor Marhevský

VŠEOBECNÁ A SYSTEMATICKÁ GEMOLÓGIA (FPV/KZA/GE-VSGE/09)

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými pojmami v tomto odbore, za akým účelom gemológia vznikla a k čomu slúži.
Učiteľ: Igor Marhevský
Tvorca kurzu: Lukáš Kubica