Pomoc s Search courses

Design graphique

Le design graphique est une activité de conception visant à mettre en oeuvre et coordonner la réalisation d’une communication visuelle combinant image et texte, sur imprimé ou sur écran. Le concepteur / designer graphique et multimédia a pour mission de concevoir, mettre en oeuvre et coordonner la réalisation d’un processus de communication visuelle, pour des destinations variées.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Développement et Classification des caractères typographiques

La classification formelle la plus couramment utilisée, et qui a le mérite de recouper les classifications historiques, est celle élaborée en 1954 par le français Maximilien Vox. Adoptée et complétée par la plus importante organisation typographique mondiale, l’Association typographique internationale (ATypI), elle possède également la caractéristique d’avoir été traduite en anglais et en allemand, renforçant ainsi son caractère universel.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Diplomový seminár 2

Predmet má za cieľ pripraviť študentov na kvalifikované získavanie, spracovanie a prezentáciu vedeckých informácií relevantných k odborným a vedeckým problémom, ktoré riešia v diplomových prácach. Študent preukáže zručnosti samostatne spracovávať odbornú a vedeckú literatúru, pripraví teoretickú koncepciu práce, získa zručnosť formulovať odborný a vedecký problém, hypotézy, metódy analýzy a vedeckého výskumu a vypracuje  projekt výskumu.

Grafický dizajn

Predmet Grafický dizajn je zameraný na získanie praktických zručností z oblasti grafického dizajnu. Venuje sa farbám, tvarom a kompozícii, pričom sa kladie dôraz na praktický rámec výučby, ktorý spočíva v získaní vedomostí pre riadenie a vytváranie prostriedkov marketingovej komunikácie. Predpokladom na absolvovanie kurzu sú základné znalosti práce v grafických aplikáciach, akými sú Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Mediálne systémy

Študenti sa v rámci predmetu oboznámia s problematikou mediálnych systémov Slovenska a vybraných zahraničných krajín, pričom nadobudnú schopnosť aplikovať všeobecné teórie z oblasti mediálnej komunikácie na praktické prípady mediálnych systémov. Predmet postihuje aj širšiu oblasť problematiky médií, vrátane kľúčových konceptov súčasnej mediálnej výchovy a praxe.

Praktikum výpočtovej techniky

Predmet je zameraný na získanie praktických zručností v grafických aplikáciach Adobe® Illustrator a Adobe® Photoshop. Získané zručnosti budú overované na sériach cvičení. Dôraz je kladený na aplikačný rámec zručností, ktorý budú využívané pri tvorbe reklamných prostriedkov.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Psychológia pre masmediálne štúdiá II.

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi psychológie osobnosti s dôrazom na aplikáciu vedomostí v oblasti marketingovej komunikácie a manažmentu. Predmet sprevádza študentov základnou terminológiou, typológiami, výskumnými prístupmi, psychologickými znakmi dôležitými z hľadiska voľby komunikačnej stratégie, osobnosti vo vzťahu k spotrebnému správaniu a manažmentu ľudských zdrojov.
Vyučujúci: doc. Mgr. Katarína Fichnová; Mgr. Magdaléna Kačániová, PhD.

Psychológia tvorivosti (pre masmediálne štúdiá)

Študenti predmetu si osvoja základné poznatky súvisiace s fenoménom tvorivosti aplikované do mediálnej komunikácie najmä v riadení kreatívnych tímov počas kreatívneho procesu. Študenti sa naučia postupy identifikácie tvorivosti – tvorivých osobností, ich špecifických vlastností a charakteristík. Budú vedieť rozpoznať charakteristiky kreatívneho produktu. Získajú vedomosti ako podporovať a tvoriť prokreatívne prostredie a identifikovať bariéry tvorivosti. Zvládnu základné postupy zvyšovania úrovne tvorivosti jej stimuláciou a facilitáciou.

Psychológia tvorivosti v marketingovej komunikácii

Frekventanti predmetu si osvoja základné fakty súvisiace s fenoménom tvorivosti. Predmet poukazuje na možnosti využitia poznatkov o tvorivosti v plánovaní a exekúcii marketingovej komunikácie a najmä v riadení kreatívnych tímov. Získajú informácie o zákonitostiach tvorivého procesu. Študenti sa naučia postupy identifikácie tvorivosti a špecifikácie vlastností kreatívneho produktu – adverfaktu, ako aj  tvorbe a podpore prokreatívneho prostredia, identifikácie bariér tvorivosti ako i zvyšovania úrovne tvorivosti jej stimuláciou a facilitáciou.

Seminár k bakalárskej práci I.

Cielom predmetu je utvrdiť a precvičiť u poslucháčov základné postupy vedeckého bádania, ako sú: samostatná práca s odbornou a vedeckou literaturou a využívanie knižničného infosystému, základné kroky pri tvorbe  vedeckej práce, obsahové a formálne náležitosti vedeckej práce, vypracovanie osnovy a teoretickéj analýzy problému. 

Teória Farieb

Cieľom kurzu je ponúknuť študentom relevantné informácie o základných východiskách teórie farieb, vnímaní farieb, ako aj zákonitostiach pôsobenia farieb na recipienta komunikácie, taktiež zorientovať študentov v oblasti posudzovania a voľby farebnosti komunikačných výstupov so zameraním na oblasť marketingovej komunikácie.

Vývoj a klasifikácia písma

Predmet Vývoj a klasifikácia písma sa venuje klasifikácii písmových rodín a druhov podľa československej typológie zavedenej Jánom Soplerom a medzinárodnej klasifikácie ATYPI. Objasňuje termíny a pojmy používané v typografii a polygrafii, pričom sa sústreďuje na aplikačný rámec písma v marketingovej komunikácii a reklame. Kurz obsahuje historický diskurz vývoja tlačového písma od 15. storočia do súčastnosti.

Učiteľ: Tomáš Koprda