Pomoc s Search courses

Ateliér digitálneho marketingu 1

Stručná anotácia k predmetu: Študent je schopný plánovať, tvoriť a vyhodnocovať marketingové aktivity v prostredí vybraných sociálnych médií. Disponuje poznatkami a zručnosťami pre tvorbu a optimalizáciu kampaní pre rozdielne subjekty v prostredí sociálnych médií.

Ateliér digitálneho marketingu 2

Internetový marketing vo vyhľadávačoch a princípy fungovania PPC. Jazyková úprava v Google Ads. Motivácia zákazníkov k nákupu, určenie a výber kľúčových slov. Kontextové zacielenie slov. Teória dlhého chvosta a jej využitie. Kampaň v digitálnom marketingu. Rozšírenie reklamy a jej rozpočet Diagnostika vytvorenej kampane a reklamných textov, kľúčových slov. Schvaľovanie reklamy a oprava zamietnutej reklamy. Kritériá vyhodnocovania úspešnosti reklamy. Stratégie zlepšenia kvality kliknutí, zmeny v reklame a jej optimalizácia. Využívanie poznatkov z oblasti jazyka na optimalizáciu textov reklám v Google Ads.

Učiteľ: Peter Szabo

Design graphique

Le design graphique est une activité de conception visant à mettre en oeuvre et coordonner la réalisation d’une communication visuelle combinant image et texte, sur imprimé ou sur écran. Le concepteur / designer graphique et multimédia a pour mission de concevoir, mettre en oeuvre et coordonner la réalisation d’un processus de communication visuelle, pour des destinations variées.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Développement et Classification des caractères typographiques

La classification formelle la plus couramment utilisée, et qui a le mérite de recouper les classifications historiques, est celle élaborée en 1954 par le français Maximilien Vox. Adoptée et complétée par la plus importante organisation typographique mondiale, l’Association typographique internationale (ATypI), elle possède également la caractéristique d’avoir été traduite en anglais et en allemand, renforçant ainsi son caractère universel.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Diplomový seminár 2

Predmet má za cieľ pripraviť študentov na kvalifikované získavanie, spracovanie a prezentáciu vedeckých informácií relevantných k odborným a vedeckým problémom, ktoré riešia v diplomových prácach. Študent preukáže zručnosti samostatne spracovávať odbornú a vedeckú literatúru, pripraví teoretickú koncepciu práce, získa zručnosť formulovať odborný a vedecký problém, hypotézy, metódy analýzy a vedeckého výskumu a vypracuje  projekt výskumu.

Event marketing

Študent sa oboznamuje so základnými pojmami a podstatou fungovania event marketingu, ako aj špecifickými postupmi spojenými s jeho aplikáciou v marketingovej praxi. Porozumie princípom plánovania, tvorby a realizácie event marketingovej komunikačnej kampane. Rozpoznáva jednotlivé teórie, modely a štruktúry aplikované v oblasti event marketingovej komunikácie, rozlišuje medzi subkategóriami a klasifikáciami v rámci  tohto komunikačného nástroja. Analyzuje adekvátnosť jednotlivých komunikačných kampaní realizovaných v marketingovej praxi vychádzajúc zo získaných teoretických vedomostí. Aplikuje získané vedomosti o špecifických  technikách a postupoch na tvorbu vlastných marketingovo-komunikačných projektov v oblasti event marketingu. Rozvíja svoje strategické schopnosti pomocou dizajnovania komunikačných kampaní. Vďaka práci v skupine tak získava i vedomosti o sebe, svojich zručnostiach a predpokladoch na uplatnenie v marketingovej praxi.

Učiteľ: Edita Štrbová

Filozofická propedeutika

Kurz seminárov je úvodom do štúdia filozofie ako teoretického poznania sveta a tiež ako praktického návodu ako premýšľať, klásť otázky a hľadať odpovede na aktuálne problémy súčasnosti. Zameriava sa na základné ontologické, gnozeologické, antropologické, etické, politologické, estetické a iné problémy, na metódy skúmania filozofie a na jej kategoriálny aparát. Na vybraných problémoch sa budú demonštrovať hore uvedené roviny filozofického skúmania.

Grafický dizajn

Predmet Grafický dizajn je zameraný na získanie praktických zručností z oblasti grafického dizajnu. Venuje sa farbám, tvarom a kompozícii, pričom sa kladie dôraz na praktický rámec výučby, ktorý spočíva v získaní vedomostí pre riadenie a vytváranie prostriedkov marketingovej komunikácie. Predpokladom na absolvovanie kurzu sú základné znalosti práce v grafických aplikáciach, akými sú Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign.

Učiteľ: Tomáš Koprda

Marketing v sociálnych médiách

Študent sa zoznámi so základnými teóriami marketingu sociálnych médií, s ich rozdelením a identifikáciou segmentácie užívateľov. Je schopný plne participovať na plánovaní, organizovaní, riadení a vyhodnocovaní projektov z oblasti komerčných i nekomerčných kampaní sociálnych médií. Študent je schopný plnohodnotne pracovať s najdôležitejšími sociálnymi médiami (napr. Facebook,
LinkedIn, Google+, YouTube). Dokáže pracovať s platenou reklamou a vyhodnocovať efektivitu tejto komunikácie.

Marketingový výskum

Študent porozumenie princípom aplikácie výskumných metód v marketingovej komunikácii, zvládne proces ich tvorby a použitia,dokáže identifikovať a komparovať vhodnosť aplikovaných postupov, naučí sa dizajnovať marketingový výskumný projekt, orientuje sa v základnej terminológii a pochopí princípy marketingového výskumu.

Mediálne systémy

Študenti sa v rámci predmetu oboznámia s problematikou mediálnych systémov Slovenska a vybraných zahraničných krajín, pričom nadobudnú schopnosť aplikovať všeobecné teórie z oblasti mediálnej komunikácie na praktické prípady mediálnych systémov. Predmet postihuje aj širšiu oblasť problematiky médií, vrátane kľúčových konceptov súčasnej mediálnej výchovy a praxe.

Metodológia a metódy výskumu marketingovej komunikácie 1

Doktorand si osvojí vedomosti o metodologických základoch kvantitatívneho výskumu v marketingovej komunikácii a mediálnej komunikácii. Dokáže rozlišovať medzi základnými typmi navzájom si konkurujúcich teórií a paradigiem. Kriticky posudzuje jednotlivé typy teórií a ich teoreticko-metodologické fundamenty. Aplikuje nadobudnuté vedomosti vo vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a príprave dizertačnej práce. Doktorand kriticky zhodnotí súčasné trendy a teoreticko-metodologické prístupy v oblasti vedeckého skúmania. Doktorand aplikuje metódy vo vlastnej bádateľskej práci.

Prebieha v ZS aj LS

Metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu

Študent porozumie základným princípom vedeckej metodológie kvantitatívnych výskumov, dokáže komparovať kvantitatívny a kvalitatívny výskumný postup, je pripravený realizovať kvantitatívny výskumný postup a dodržať etické princípy vedeckých výskumov.

Metódy sociálnych vied

Študent získava základné vedomosti o charaktere vied o poznaní a o sociálnej komunikácii, o ich mieste v systéme vied a zároveň o vzťahu k iným vedám, poznáva terminológiu spojenú s vyššie uvedenou oblasťou vied. Dokáže využívať základné teoretické vedomosti a efektívne získavať údaje, zároveň má zručnosti týkajúce sa analýzy mediálneho trhu z právneho, ekonomického, politologického a kultúrneho hľadiska. Rozumie potrebe učiť sa celý život, zdokonaľuje svoje schopnosti, určuje smerovanie vlastného rozvoja. Dokáže fungovať a spolupracovať v skupine, prijímať v nej rozličné úlohy. Dokáže sa podieľať na príprave marketingových výskumných projektov (politických, hospodárskych, občianskych), prihliadajúc na právne, ekonomické a politické aspekty.


Učiteľ: Edita Štrbová

Metódy výskumu v digitálnom prostredí

Študent disponuje teoreticko-aplikačnými poznatkami a zručnosťami v oblasti výskumných metód a nástrojov digitálnej marketingovej komunikácie. Je schopný vyhľadávať, analyzovať a spracovávať potrebné informácia, a to za použitia vhodne zvoleného zdroja ako aj nástrojov, resp. ich kombinácie. Súčasne vie identifikovať a efektívne využiť súvislosti v rámci kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu, k informáciám pristupuje kriticky a analyticky s cieľom optimalizovať či navrhnúť marketingovú komunikačnú stratégiu.