Biológia stresu rastlín (FPV/KBG/BSR/15)

V rámci kurzu je venovaná pozornosť všeobecným mechanizmom odozvy rastlín na zmenené podmienky vnútorného a vonkajšieho prostredia. Bližšie je venovaná pozornosť stresovým faktorom: sucho, pH, minerálne látky, ťažké kovy.

Biomedicínske databázy (KBG/BD/22)

Študent rozumie a dokáže vyhľadávať informácie vo funkciách, štruktúre a lokalizácii génu, klinickom efekte mutácií či podobnosti biologických sekvencií a štruktúr. Dokáže
vyhľadať relevantné vedecké publikácie pomocou databáz bibliografických zdrojov z oblasti biomedicínskych vied.

Bunková biológia (FPV/KBG/BB/15)

Predmet je zameraný na získanie poznatkov o vzniku eukaryotických buniek a molekulárnych procesoch ovplyvňujúcich funkcie eukaryotických buniek; hlavne v oblasti bunkových regulačných mechanizmov, regulácií bunkového cyklu, princípov fungovania biomembrán a výmeny látok a informácií medzi bunkovými kompartmentmi.

Učiteľ: Roman Kuna

Cytológia (FPV/KBG/CYT/15)

Cieľom predmetu je získať poznatky o bunke ako základnej štruktúrnej a funkčnej jednotke rastlinných a živočíšnych organizmov. Obsahovo sa zameriava na význam a vývoj bunkovej teórie, charakteristiku živej hmoty, okrajovo na subbunkové formy živej hmoty a predovšetkým na stavbu  a funkcie eukaryotickej bunky a rozmnožovanie buniek.

Učiteľ: Roman Kuna

Evolučná biológia

Cieľom predmetu je poskytnúť komplexný prehľad o dôkazoch evolúcie organizmov, základných princípoch Darwinovej vývojovej teórie, evolučných činiteľoch, evolučných procesoch mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, ako aj o vzniku a vymieraní druhov. Predmet je tiež zameraný na získanie poznatkov o genetických aspektoch evolúcie kultúrnych rastlín, domestikácii zvierat a antropogenéze človeka.

Tvorca kurzu: Patrik Mészáros

FPV/KBG/MG/15C/ucitelia biologie

Študent porozumie princípom základných metód, využívaných v rámci molekulárno-biologického a genetického výskumu.Laboratórne cvičenia predstavujú krátky kurz najzákladnejších techník používaných v molekulárnej genetike: izolácia a purifikácia DNA, elektroforetická separácia a vizualizácia DNA, polymerázová reťazová reakcia a jej aplikácia, sekvenovanie DNA a používanie databáz v molekulárnej genetike.

Fyziológia rastlín (FPVaI/KBG/FR/22)

Cieľom kurzu bude oboznámiť študenta s metabolickými aktivitami, ktoré sa podieľajú na dynamických procesoch prebiehajúcich v rastlinách. Študent sa oboznámi so základnými fyziologickými charakteristikami rastlín, biochemickými zákonitosťami jednotlivých metabolických procesov, naučí sa definovať princípy príjmu a výdaja vody, živín, metabolizmu fotosyntézy a respirácie rastlín, rastu a vývinu rastlín, porozumie princípom regulačných mechanizmov v rastline. Po absolvovaní kurzu dokáže študent odborne komunikovať v slovenskom jazyku s využitím terminológie daného predmetu. Naučí sa formulovať, diskutovať a prezentovať vlastné názory. Dokáže zrozumiteľne interpretovať informácie a navrhovať možné riešenia, je schopný posúdiť, zhodnotiť a aplikovať dostupné informačné zdroje. Na základe získaných vedomostí dokáže pripravovať s využitím základných fyziologických metód krátkodobé a dlhodobé pokusy, vie zostaviť protokol o fyziologickom pozorovaní rastliny alebo jej časti. Vie rozpoznať, pomenovať a z fyziologického pohľadu hodnotiť získané vedomosti v praktickom experimente. Je schopný fyziologicky vysvetliť vzťahy jednotlivých bunkových štruktúr a rastlinných orgánov. Študent je schopný sa v danom vedeckom odbore ďalej samostatne vzdelávať, rozširovať svoje vedomosti a praktické skúsenosti.

Genetika

Poslaním bude zoznámiť sa s dedičnosťou a premenlivosťou organizmov na molekulárnej, bunkovej a organizmovej úrovni, za účelom cieľavedomej tvorby nových mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych organizmov.

Chémia pre biológov 1 (KBG/CHB1/15)

Kurz Chémia pre biológov 1 je určený najmä pre poslucháčov študijného programu Biológia, rovnako ho však môžu využiť aj študenti študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov s aprobačným predmetom Biológia, ktorí majú tento aprobačný predmet kombinovaný s inými predmetmi okrem chémie. Cieľom kurzu je poskytnúť základné poznatky zo všeobecnej a anorganickej chémie s dôrazom na využitie poznatkov v laboratórnej a pedagogickej praxi.