Pomoc s Search courses

Vseobecne biotechnologie (FPV/KBG/VBI)

Predmet je určený pre jednoodborovych biologov a UAP magistrov v 1. roč. Študent sa naučí základné poznatky o biotechnológiách, génových manipuláciách. Pamätá si poznatky o využití biotechnológií v rôznych oblastiach priemyslu. Vie aplikovať získané poznatky v praxi. Vie vysvetliť pojem "biotechnológie" v jeho širších súvislostiach. Dokáže uviesť a charakterizovať príklady využitia biotechnológií vo fermentačných technológiách, v potravinárstve, v poľnohospodárstve, chemickom priemysle, farmácii, lekárstve, ochrane životného prostredia atď. S využitím poznatkov získaných štúdiom vlastného predmetu všeobecné biotechnológie a podporných predmetov si dokáže vytvoriť objektívny úsudok o využití a význame biotechnológií pre ľudskú spoločnosť.

Mikrobiológia (FPV/KBG/MI/20)

Predmet je určený pre jednoodborových biológov bakalárov v 1. roč. Študent sa naučí základné rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami a dokáže ich popísať. Má znalosti o stavbe bakteriálnej bunky, dokáže definovať rozdiely v stavbe bunkovej steny Gram - pozitívnych a Gram - negatívnych baktérií. Pamätá si významných zástupcov vírusov, baktérií a mikroskopických húb. Vie definovať základné rozdiely medzi vírusmi a baktériami. Vie, čo sú antibiotiká, aké sú mechanizmy antibiotickej rezistencie. Dokáže vysvetliť funkcie mikroorganizmov v prírodnom prostredí a ich podiel na kolobehu biogénnych prvkov (C, N, P, S).

Chémia pre biológov 1 (KBG/CHB1/15)

Kurz Chémia pre biológov 1 je určený najmä pre poslucháčov študijného programu Biológia, rovnako ho však môžu využiť aj študenti študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov s aprobačným predmetom Biológia, ktorí majú tento aprobačný predmet kombinovaný s inými predmetmi okrem chémie. Cieľom kurzu je poskytnúť základné poznatky zo všeobecnej a anorganickej chémie s dôrazom na využitie poznatkov v laboratórnej a pedagogickej praxi.


Systematická botanika 1 (KBG/SB1/15)

Predmet Systematická botanika 1 je zameraný na klasifikáciu rastlinnej ríše, hlavné klasifikačné kritériá, históriu rastlinných systémov, taxonomické kategórie a botanickú nomenklatúru. Od fotoautotrofnej vývojovej línie Prokaryota po oddelenie Polypodiophyta je uvedená charakteristika, systém, fylogenetické vzťahy, životný cyklus typových zástupcov, výskyt a význam v ekosystémoch a charakteristika dôležitejších zástupcov.

Evolučná biológia

Cieľom predmetu je poskytnúť komplexný prehľad o dôkazoch evolúcie organizmov, základných princípoch Darwinovej vývojovej teórie, evolučných činiteľoch, evolučných procesoch mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, ako aj o vzniku a vymieraní druhov. Predmet je tiež zameraný na získanie poznatkov o genetických aspektoch evolúcie kultúrnych rastlín, domestikácii zvierat a antropogenéze človeka.

Tvorca kurzu: Patrik Mészáros

Toxikologická biológia živočíchov

Predmet je zameraný na získanie poznatkov v oblasti všeobecnej a molekulárnej toxikológie živočíchov. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi pôsobenia toxických látok, základnými pojmami a klasifikáciou toxických látok. Zvláštna pozornosť sa venuje mechanizmom účinku rôznych toxických látok (rizikové prvky, pesticídy, mykotoxíny, toxíny rastlinného či živočíšneho pôvodu) na živé organizmy a človeka. Študenti tiež získajú informácie o faktoroch ovplyvňujúcich toxicitu látok, diagnostike intoxikácií či kinetike toxických látok v živočíšnom organizme.

Metódy molekulárnej biológie / Metódy analýzy génov a genómov

Kurz obsahuje doplňujúce informácie a materiály k Virtuálnemu laboratóriu molekulárnej biológie (http://www.kbg.fpv.ukf.sk/LMB/VLMB/index.html), ktoré prezentuje základné poznatky, realizáciu a aplikácie metód a technológií, využívaných v molekulárnej a bunkovej biológii, genetike alebo biotechnológiách. Virtuálne laboratórium slúži ako doplnok a zdroj primárnych informácií k predmetom Metódy molekulárnej biológie a Metódy analýzy génov a genómov. 

Učiteľ: Radoslav Omelka

Genetika

Poslaním bude zoznámiť sa s dedičnosťou a premenlivosťou organizmov na molekulárnej, bunkovej a organizmovej úrovni, za účelom cieľavedomej tvorby nových mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych organizmov.

Mikroskopická a preparačná technika

Cieľom predmetu je poskytnúť ucelený prehľad o mikroskopických a submikroskopických technikách a základy praktickej činnosti zhotovovania preparátov z rastlinných pletív a živočíšnych tkanív pre účely svetelnej mikroskopie.  

Mikroskopická technika

cieľom predmetu je poskytnúť ucelený prehľad o mikroskopických a submikroskopických technikách a základy praktickej činnosti zhotovovania preparátov z rastlinných pletív a živočíšnych tkanív pre účely svetelnej mikroskopie. Oboznámiť sa so stavbou a funkciami elektrónového mikroskopu a konfokálneho mikroskopu.

Molekulárna biológia

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so štruktúrou, funkciou a vzájomnými interakciami biologických informačných makromolekúl - bielkovín a nukleových kyselín. Zároveň sa v rámci kurzu oboznámia s molekulárnou podstatou procesov replikácie, transkripcie a translácie  ako aj pochopením mechanizmov zodpovedných za prenos a expresiu genetickej informácie, ktorá určuje bunkovú štruktúru a funkciu.

Všeobecná biológia

Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov zo všeobecnej biológie, predovšetkým o štruktúre a základných princípoch fungovania živých organizmov. Zvláštna pozornosť je venovaná bunke ako základnej jednotke živých organizmov, procesom na molekulárnej úrovni, dedičnosti a premenlivosti organizmov ako aj základom systematiky a evolúcie organizmov. Predmet je určený pre študentov biológie rôznych študijných programov ako aj študentom "nebiológom" ako voliteľný predmet.