Pomoc s Search courses

Evolučná biológia

Cieľom predmetu je poskytnúť komplexný prehľad o dôkazoch evolúcie organizmov, základných princípoch Darwinovej vývojovej teórie, evolučných činiteľoch, evolučných procesoch mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, ako aj o vzniku a vymieraní druhov. Predmet je tiež zameraný na získanie poznatkov o genetických aspektoch evolúcie kultúrnych rastlín, domestikácii zvierat a antropogenéze človeka.

Tvorca kurzu: Patrik Mészáros

Toxikologická biológia živočíchov

Predmet je zameraný na získanie poznatkov v oblasti všeobecnej a molekulárnej toxikológie živočíchov. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi pôsobenia toxických látok, základnými pojmami a klasifikáciou toxických látok. Zvláštna pozornosť sa venuje mechanizmom účinku rôznych toxických látok (rizikové prvky, pesticídy, mykotoxíny, toxíny rastlinného či živočíšneho pôvodu) na živé organizmy a človeka. Študenti tiež získajú informácie o faktoroch ovplyvňujúcich toxicitu látok, diagnostike intoxikácií či kinetike toxických látok v živočíšnom organizme.

Metódy molekulárnej biológie / Metódy analýzy génov a genómov

Kurz obsahuje doplňujúce informácie a materiály k Virtuálnemu laboratóriu molekulárnej biológie (http://www.kbg.fpv.ukf.sk/LMB/VLMB/index.html), ktoré prezentuje základné poznatky, realizáciu a aplikácie metód a technológií, využívaných v molekulárnej a bunkovej biológii, genetike alebo biotechnológiách. Virtuálne laboratórium slúži ako doplnok a zdroj primárnych informácií k predmetom Metódy molekulárnej biológie a Metódy analýzy génov a genómov. 

Učiteľ: Radoslav Omelka

Genetika

Poslaním bude zoznámiť sa s dedičnosťou a premenlivosťou organizmov na molekulárnej, bunkovej a organizmovej úrovni, za účelom cieľavedomej tvorby nových mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych organizmov.

Mikroskopická a preparačná technika

Cieľom predmetu je poskytnúť ucelený prehľad o mikroskopických a submikroskopických technikách a základy praktickej činnosti zhotovovania preparátov z rastlinných pletív a živočíšnych tkanív pre účely svetelnej mikroskopie.  

Mikroskopická technika

cieľom predmetu je poskytnúť ucelený prehľad o mikroskopických a submikroskopických technikách a základy praktickej činnosti zhotovovania preparátov z rastlinných pletív a živočíšnych tkanív pre účely svetelnej mikroskopie. Oboznámiť sa so stavbou a funkciami elektrónového mikroskopu a konfokálneho mikroskopu.

Molekulárna genetika

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so štruktúrou prokaryotického a eukaryotického genómu, reguláciou génovej expresie u prokaryotov a eukaryotov, molekulárnymi mechanizmami podstaty karcinogenézy, AIDS a priónovou teóriou neurodegeneratívnych chorôb. Ďalej je predmet zameraný na základné techniky génových manipulácií a ich aplikácií v genetike mikroorganizmov, živočíchov, rastlín a človeka.

Všeobecná biológia

Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov zo všeobecnej biológie, predovšetkým o štruktúre a základných princípoch fungovania živých organizmov. Zvláštna pozornosť je venovaná bunke ako základnej jednotke živých organizmov, procesom na molekulárnej úrovni, dedičnosti a premenlivosti organizmov ako aj základom systematiky a evolúcie organizmov. Predmet je určený pre študentov biológie rôznych študijných programov ako aj študentom "nebiológom" ako voliteľný predmet.