Vokálna literatúra I

KH/bUHU33/22 - Vokálna literatúra I;  KH/bUHU38/22 - Vokálna literatúra II


Dejiny divadla II.

Zámerom výučby je získanie základných vedomostí o vývoji dramatického (spisba) a divadelného (inscenačná prax) umenia z hľadiska spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, druhov, žánrov, inscenačných postupov a teoretického uvažovania o divadle. Zámerom štúdia historických a súčasných poetík je pomôcť študentom formou rekonštrukcie poetík jednotlivých období pochopiť ich slohové a štýlové osobitosti (či už na úrovni dramatického textu alebo inscenačných postupov).

Dejiny divadla IV.

Zámerom výučby je získanie základných vedomostí o vývoji dramatického (spisba) a divadelného (inscenačná prax) umenia z hľadiska spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, druhov, žánrov, inscenačných postupov a teoretického uvažovania o divadle. Zámerom štúdia historických a súčasných poetík je pomôcť študentom formou rekonštrukcie poetík jednotlivých období pochopiť ich slohové a štýlové osobitosti (či už na úrovni dramatického textu alebo inscenačných postupov).

Dejiny hudby I

Kód predmetu Názov
KH/bHZD07/16 Dejiny hudby I
KH/bUHD12/15 Dejiny hudby I
KH/bUHU07/15 Dejiny hudby I
KH/bUH03/15 Dejiny hudby I

Kurz oboznamuje s počiatkami vzniku hudby, jej prejavmi v starovekých kultúrach, ďalej s vývojom hudby v období stredoveku a renesancie. Zaoberá sa základnými štýlovými znakmi obdobia, hudobnou kultúrou, hudobnými žánrami, jednotlivými formami a druhmi, hlavnými osobnosťami a ich dielom. Syntetizuje poznatky teoretické a praktické. Dôraz kladie na počúvanie hudobných ukážok a štýlovú analýzu konkrétnych vybraných diel.

Tvorca kurzu: Alena Čierna

Dejiny hudby III

KH/bUH09/15

KH/bUHU20/15

KH/bUHD29/15

KH/bHZD20/16

Cieľom kurzu je zoznámiť študentov so základnými formami a špecifikami hudby obdobia 19. storočia, ktoré sa do značnej miery prekrýva s termínom romantizmus. Frekventanti kurzu budú zoznámení s kľúčovými útvarmi (symfónia, pieseň, sláčikové kvarteto atď.), tak aj s charakteristickými rysmi hudobnej produkcie tohto obdobia (inštrumentácia, programová vs. absolútna hudba a pod.).

Dejiny hudby IV

KH/bUH12/15

KH/bUHU26/15

KH/bUHD37/15

KH/bHZD27/16

Kurz prináša základné informácie a poznatky o hudbe prvej polovice 20. storočia. Poukazuje na kontinuitu vývoja hudby s predchádzajúcimi vývojovými obdobiami a oboznamuje s mnohoštýlovosťou hudby 20. storočia. Postihuje charakteristické znaky jednotlivých hudobných štýlov a smerov. Predstavuje skladateľskú poetiku výrazných osobností (priekopníkov i klasikov) hudby prvej polovice 20. storočia.

Učiteľ: Alena Čierna

Dejiny hudby V

KH/bUH14/15

KH/bUHU32/15

KH/bUHD39/15

KH/bHZD35/16

Kurz prináša základné poznatky z vývoja hudobného umenia a hudobného života v druhej polovici 20. storočia s presahom do súčasnosti. Oboznamuje so základnými hudobnými štýlmi a technikami klasickej hudby 2. polovice 20. storočia, s významnými hudobnými osobnosťami a ich tvorbou. Poukazuje na súvislosti a vzájomné vzťahy medzi hudobným a výtvarným umením.

Dejiny slovenského divadla II.

Hlavné znaky jednotlivých období v slovenskom divadle - tvorba významných slovenských divadelníkov (dramatici, režiséri, scénografi, hudobníci tvoriaci pre divadlo, herci) - slovenské divadlá v kontexte dobového politického a spoločensko-kultúrneho diania

Didaktika hudobno-dramatickej výchovy

Metodika scénického spracovania hudobno-dramatického útvaru s dôrazom na inšpiratívnu metódu – hudobnú, dramatickú, výtvarnú, pohybovú, multimediálnu. Spracovanie zadaného inscenačného celku, jeho analýza a zadefinovanie jednotlivých krokov so záverečnou prezentáciou v priestore. Metodický postup: od výberu témy, námetu k jeho realizácii. Dôležitý didaktický moment je: predísť samoúčelnosti „hry na hru“ a zamerať sa na myšlienkovú závažnosť textu v súčinnosti s hudbou a pohybom. Typológia postáv ako súčasť tvorivého a pedagogického procesu. Úprava textu – rôzne metódy a spôsoby úpravy textu pri zachovaní homogénnosti dramatických línií. Vekový problém – zásada primeranosti výberu témy s ohľadom na vekovú kategóriu, s ktorou pedagóg pracuje.

Hudobná analýza I

Kód predmetu Názov
KH/mUHU08/15 Hudobná analýza I
KH/mUHU14/15 Hudobná analýza II
KH/mUH04/15 Hudobná analýza I
KH/mUH07/15 Hudobná analýza II

Učiteľ: Alena Čierna