Pomoc s Search courses

Dejiny hudby I

Kurz oboznamuje s počiatkami vzniku hudby, jej prejavmi v starovekých kultúrach, ďalej s vývojom hudby v období stredoveku a renesancie. Zaoberá sa základnými štýlovými znakmi obdobia, hudobnou kultúrou, hudobnými žánrami, jednotlivými formami a druhmi, hlavnými osobnosťami a ich dielom. Syntetizuje poznatky teoretické a praktické. Dôraz kladie na počúvanie hudobných ukážok a štýlovú analýzu konkrétnych vybraných diel.

Mgr. Alena Čierna, PhD.: Alena Čierna

Dejiny hudby III

Cieľom kurzu je zoznámiť študentov so základnými formami a špecifikami hudby obdobia 19. storočia, ktoré sa do značnej miery prekrýva s termínom romantizmus. Frekventanti kurzu budú zoznámení s kľúčovými útvarmi (symfónia, pieseň, sláčikové kvarteto atď.), tak aj s charakteristickými rysmi hudobnej produkcie tohto obdobia (inštrumentácia, programová vs. absolútna hudba a pod.).

Dejiny hudby IV

Kurz prináša základné informácie a poznatky o hudbe prvej polovice 20. storočia. Poukazuje na kontinuitu vývoja hudby s predchádzajúcimi vývojovými obdobiami a oboznamuje s mnohoštýlovosťou hudby 20. storočia. Postihuje charakteristické znaky jednotlivých hudobných štýlov a smerov. Predstavuje skladateľskú poetiku výrazných osobností (priekopníkov i klasikov) hudby prvej polovice 20. storočia.

Učiteľ: Alena Čierna

Dejiny hudby V

Kurz prináša základné poznatky z vývoja hudobného umenia a hudobného života v druhej polovici 20. storočia s presahom do súčasnosti. Oboznamuje so základnými hudobnými štýlmi a technikami klasickej hudby 2. polovice 20. storočia, s významnými hudobnými osobnosťami a ich tvorbou. Poukazuje na súvislosti a vzájomné vzťahy medzi hudobným a výtvarným umením.

Mgr. Alena Čierna, PhD.: Alena Čierna

Fyziológia a hygiena hlasu

Predmet sa zaoberá fyziologickými podmienkami tvorby hlasu, hovorového i spevného, spôsobom tvorby hlasu a technikou spevu. Približuje históriu speváckeho umenia, súčasnú metodiku školenia hlasu , poukazuje na jednotlivé chyby a ich dôsledky. Súčasťou predmetu sú najdôležitejšie zásady hygieny hlasu a predchádzania zdravotných i psychických problémov pri speve.

Harmónia a polyfónia I

Zámerom kurzu je osvojenie si základných zákonitostí klasickej harmónie prostredníctvom rozvíjania harmonického cítenia, myslenia a pochopenia jej princípov. Postupuje sa v paralelite teoretického výkladu (tvary a vzťahy diatonickej harmónie v monocentrálnom okruhu) s praktickými činnosťami (vypracovanie kadencie, harmonizácia melódie, hra kadencií na klavíri v dur-molových tóninách, základy harmonického rozboru, kánonický dvojhlas).

Hudobná teória

Cieľom kurzu je vytvoriť teoretické predpoklady pre orientáciu v hudobnom pojmosloví a hudobnom texte, ako aj predpoklady pre následné osvojenie hlbších znalostí z oblasti harmónie, polyfónie, hudobných foriem a druhov.

Hudobné formy

Kurz prináša prednášky a semináre z oblasti hudobných foriem. Na základe poznania všeobecných znakov hudobnej formy, jej základných kategórií a formových princípov hudobnej kompozície sú študenti kurzu uvedení do  problematiky tematickej a dynamickej výstavby hudobného diela. Prostredníctvom poznania základných prvkov a súčastí hudobnej formy si osvojujú základné formové typy a výstavbu hudobných kompozícií. 

Mgr. Alena Čierna, PhD.: Alena Čierna

Hudobné softvéry I

Predmet sa venuje úprave zvukových stôp a notačnému softvéru. Kurz obsahuje návody a odkazy na softvér slúžiaci nielen na úpravu zvuku, ale i na notáciu hudobných partov.

Učiteľ: Michal Remiáš

Nonartificiálna hudba

Osvojenie si jednotlivých historických období populárnej hudby až po súčasnosť, jej základných znakov (harmónia, rytmus, inštrumentácia, skladatelia a interpreti), ako i integráciu populárnej hudby s inými druhmi umenia: film, divadlo, výtvarné umenie. Sociálny dosah populárnej hudby, ako aj jej vplyv na estetické vnímanie generácií. Vplyv a štruktúra hudobného priemyslu. Dizajn v hudobnom priemysle.

Seminár k bakalárskej práci

Kurz študentov oboznamuje s pravidlami obsahovej a formálnej výstavby odborného textu, s aplikáciou vhodných metodologických postupov, s formuláciou a zovšeobecnením vlastných zistení a s formálnou a grafickou úpravou záverečnej práce.

Tvorca kurzu: Alena Čierna

Súčasná slovenská hudba

Dejiny slovenskej hudby 20. storočia podávajú obraz o vývoji hudby na Slovensku v nadväznosti na spoločensko-politické, národnostné a hudobno-kultúrne pomery v 20. Storočí. Prinášajú prehľad nového smerovania hudby na začiatku 20. storočia, vzniku a vývoja slovenskej hudobnej moderny, nástup a vývoj skladateľských generácií v povojnovom období, osobitne koncom 50. a opäť v priebehu 80. rokov 20. storočia. Vzhľadom na vstup nových technológií do hudby objasnenie úlohy Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a filmu vo vývoji slovenskej hudby 20. a 21. storočia.

Tvorca kurzu: Alena Čierna

Štátne záverečné skúšky

Kurz prináša základné tézy a okruhy na štátne záverečné skúšky v predmetoch - Pedagogická interpretácia hudobného diela, Pedagogická interpretácia hudobno-dramatického diela, Didaktika hudobnej výchovy a metodika hry na nástroji (hry na gitare, hry na klavíri, hry na flaute etc.), Didaktika a metodika spevu, dejiny hudobného a hudobno-dramatického umenia.

Tvorca kurzu: Alena Čierna

Teoreticko-metodické základy predprimárnej a primárnej hudobnej výchovy

Osvojenie si základov hudobnej náuky: základy notopisu, hudobná terminológia. Orientácia v hudobno-historickom vývoji, poznávanie diel významných skladateľských osobností. Poznávanie hudobných nástrojov (aerofóny, chordofóny, membránofóny, idiofóny); ľahkoovládateľné hudobné nástroje.

Tvorca kurzu: Pavol Brezina

Vybrané kapitoly z akustiky (KH/bISH/KA)

Akustika sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami zvuku a jeho fyziologickými účinkami na živé organizmy, predovšetkým na človeka. Zvuk môžeme posudzovať z hľadiska jeho fyzikálnych parametrov, alebo aj z hľadiska jeho fyziologických účinkov, subjektívnych vnemov a pocitov. V akustike sa teda prekrývajú prísne fyzikálne a subjektívnym spôsobom zavedené parametre.

Vybrané kapitoly z dejín hudby

Predmet je zameraný na prezentáciu vybraných významných hudobných diel z jednotlivých období dejín vážnej hudby.
Predmet je ponúkaný Katedrou hudby ako voliteľný predmet, preto je zostavený tak, aby bol atraktívny pre študentov rôznych študijných odborov. Hodina je vedená ako prednáška s aktívnym sa zapájaním študentov prostredníctvom tzv. "aktívneho počúvania". Súčasťou je i propagácia a návšteva koncertov vážnej hudby. Po absolvovaní predmetu získava študent všeobecný prehľad z dejín hudby a dokáže sa vyjadriť k počutému dielu.

Základy hudobnej Informatiky

Poslaním vyučovania informatiky pre hudobníkov je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácii počítačových systémoch zameraných na spracovanie zvuku.

Učiteľ: Pavol Brezina
Tvorca kurzu: Alena Čierna