Pomoc s Search courses

Diagnostika trénovanosti (KTVaŠ/a49/05)

Diagnostika trénovanosti postihuje komplex faktorov ovplyvňujúcich výkon daných vnútorných a vonkajších podminekach. Zaoberá sa biologickými a najmä lekárskymi aspektami celej problematiky. Zdôrazňuje však nadväznosť na ďaľšie aspekty, najmä na pedagogický, motorický, psychologický, ale aj sociálny a spoločenský. Aplikácia najnovších vedeckých poznatkov sa stala podmienkou efektivity a kvality telovýchovného procesu, každého druhu športovej prípravy mládeže a vrcholového športu osobitne.

História telesnej kultúry

Hlavné etapy vzniku a vývoja svetovej a slovenskej športovej a telovýchovnej histórie. Etablovanie a rozvoj športového hnutia vo svete a u nás. Významné osobnosti podieľajúce sa na formovaní športu a telovýchovy v kontexte etáp jeho rozvoja. 

Metodológia výskumu v telesnej výchove (KTV56/02)

Oboznámenie sa a osvojenie si využívania matematicko-štatistických metód v metodológii výskumu telesnej výchovy a športu.V kurze ide o konkrétne používanie a aplikáciu matematicko-štatistických metód v telesnej výchove a športe. Podrobne klasifikuje jednotlivé výskumné situácie v praxi. Výber metód sleduje predovšetkým ich uplatnenie v telesnej výchove a športe a to hlavne pri spracovaní výsledkov získaných hodnotením motorických prejavov človeka, somatických znakov a testovaním motorickej výkonnosti.

PF/KTVaŠ/VaPŠZ Výstavba a prevádzkovanie športových zariadení (KTVaŠ/VaPŠZ)

Cieľom  predmetu je podrobné oboznámenie s predpismi,  zákonmi, vyhláškami, nariadeniami a smernicami týkajúcich sa výstavby, prevádzkovania školských telovýchovných a športových zariadení.

Športová špecializácia - Plávanie (KTVS/11126/09)

Program je zameraný na získanie základných a špeciálnych praktických a teoretických poznatkov z plávania.

Teória športového tréningu (KTVaS/FFKMKaT4/05)


Kurz sa zaoberá klasifikáciou športu a športovca, športovým výkonom, výkonnosťou, športovým tréningom, výberom talentov, zložkami športového tréningu, tréningovým procesom, riadením, plánovaním, športovým tréningom mládeže, zaťažením a zaťažovaním, športovou formou, zotavením a regeneráciou, komunikáciou tréner – športovec, plánovaním a vyhodnocovaním športového tréningu, súťažami a prípravou na súťaže.


Základy vedeckej práce (KTVaŠ/a33/05)

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so štruktúrou, a obsahom bakalárskej a diplomovej práce, metódami vedeckej práce, získavaním faktov, spracovaním empirických výsledkov a ich interpretáciou v seminárnych, záverečných prácach, bakalárskych a v diplomových prácach.