Pomoc s Search courses

Gymnastika (PF/KTVS/bSAR10/15)

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti športovej gymnastiky, metód, foriem a prostriedkov na osvojovanie základných cvičebných tvarov, podania správnej záchrany a dopomoci. Študent získava aj praktické zručnosti pri realizácii cvičení (správna technika, metodický rad, dopomoc, záchrana) pri prostných cvičeniach, preskoku cez kozu a hrazde. Študent rozširuje svoj zásobník cvičení na jednotlivých náradiach (lavička, švédska debna, rebriny, bosu), náčiniach (jednoručky, medicimbal, švihadlá, krátke tyče) a bez náradia (individuálne cvičenie, cvičenie vo dvojiciach a cvičenie na hudbu).

Gymnastika (PF/KTVS/bTV06/15)

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti športovej gymnastiky, metód, foriem a prostriedkov na osvojovanie základných cvičebných tvarov, podania správnej záchrany a dopomoci. Študent získava aj praktické zručnosti pri realizácii cvičení (správna technika, metodický rad, dopomoc, záchrana) pri prostných cvičeniach, kruhoch, preskoku cez kozu a hrazde.

Športová gymnastika (PF/KTVS/bTV10/15 a PF/KTVS/bSAR20/15)

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti športovej gymnastiky, metód, foriem a prostriedkov na osvojovanie cvičebných tvarov, podania správnej záchrany a dopomoci. Študent získava aj praktické zručnosti pri realizácii cvičení (správna technika, metodický rad, dopomoc, záchrana), ako aj pri tvorbe zostáv zo zvládnutých tvarov na prostných cvičeniach, hrazde, kladine a pri preskoku cez koňa.

Šport pre všetkých - Rekreológia (PF/KTVS/bSAR03/15)

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti rekreológie, histórie a štruktúry hnutia ŠPV, organizovania športovo-rekreačných aktivít na zlepšenie zdravia, modelu tvorby športovo-rekreačného programu (ako aj diagnostiky rekreačného športovca), ktoré sa uplatňujú vo voľnočasových aktivitách bežnej populácie. Definuje pohybové aktivity, špecifické cieľové skupiny a voľný čas.

Strečing (PF/KTVS/mTV11/15 a PF/KTVS/bSAR39/15)

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti definovania ohybnosti, metód, foriem a prostriedkov jej rozvoja. Študent získava aj praktické zručnosti pri realizácii cvičení (správna technika, dýchanie, počty opakovaní, cielenosť cvičení...).

Šport pre všetkých (PF/KTVS/mTV07/15)

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti histórie a štruktúry hnutia ŠPV, organizovania športovo-rekreačných aktivít na zlepšenie zdravia, modelu tvorby športovo-rekreačného programu (ako aj diagnostiky rekreačného športovca) ktoré sa uplatňujú vo voľnočasových aktivitách bežnej populácie.

Didaktika telesnej výchovy (PF/KTVS/mTV01/15)

Kurz Didaktika telesnej výchovy ponúka študentom základné teoretické poznatky a metodiku vyučovania predmetu Telesná a športová výchova. V jednotlivých kapitolách sa študenti oboznámia postupne s nasledovnými témami:

1.    DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY a JEJ MIESTO V SYSTÉME VIED

1.1                      Didaktika telesnej výchovy ako vedecko-pedagogická disciplína

1.2                      Historický vývoj didaktiky telesnej výchovy

 2. TELOVÝCHOVNÝ PROCES

2.1      Telesná výchova

     2.2      Šport ako špecifický fenomén v telovýchovnom procese

     2.3      Telovýchovný proces na školách

 3.      MOTORICKÉ UČENIE

3.1      Motorické učenie ako špecifický druh učenia sa pohybu

3.2      Fázy vytvárania pohybových zručností a pohybového návyku

3.3      Priebeh nácviku pohybových činností

 4.      PROJEKT VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE V TELESNEJ VÝCHOVE

4.1      Ciele telesnej výchovy

4.1.1   Učivo

4.1.2   Metodické príručky

 5                ŽIAK AKO SUBJEKT A OBJEKT VZDELÁVANIA

5.1      Telesný, funkčný a psychický vývoj detí a mládeže

5.1.1   Mladší školský vek (7-11 rokov)

5.1.2   Stredný školský vek (11-15 rokov)

5.1.3   Starší školský vek (15-18 rokov)

5.2      Vývinová akcelerácia, sekulárny trend a posun vývoja

5.3      Formovanie vlastností osobnosti žiakov

5.3.1   Rozvoj pohybových predpokladov v telovýchovnom procese

5.3.1.1 Štruktúra pohybových schopností

A: Kondičné schopnosti a ich rozvoj

B: Koordinačné schopnosti a ich rozvoj

6                OSOBNOSŤ UČITEĽA TELESNEJ VÝCHOVY

6.1                       Štruktúra predpokladov a vlastností učiteľa telesnej výchovy

6.2                       Typológia učiteľa

6.3                       Výchovné pôsobenie učiteľa

7                PODMIENKY NA VYUČOVANIE PREDMETU TV

7.1                              Spoločensko-historické podmienky

7.2                              Priestorové podmienky

7.3                              Materiálne podmienky

7.4                              Personálne podmienky

7.5                              Právne podmienky

7.6                              Klimatické podmienky

7.7                             Hygiena a bezpečnosť pedagogického procesu

8                      RIADENIE TELOVÝCHOVNÉHO PROCESU

8.1                             Vyučovacie postupy

8.2                             Vyučovacie princípy (zásady)

8.3                             Vyučovacie metódy

8.4                             Organizačné formy

8.4.2                           Vonkajšie formy organizácie telovýchovného procesu

8.4.2.1                                           Hodina telesnej výchovy

8.4.2.2                                           Historický vývoj hodiny telesnej výchovy

8.4.3                            Organizačné formy na hodine telesnej výchovy

8.5                             Prostriedky telesnej výchovy

8.6                             Didaktické štýly

8.7                             Diferenciácia v telovýchovnom procese

8.8                           Kontrola, hodnotenie, klasifikácia a evidencia v školskej Tv

8.8.2                           Kontrola výsledkov výchovno-vzdelávacej práce

8.8.3                           Hodnotenie a klasifikácia žiakov

8.8.4                           Evidencia výsledkov kontroly

8.9                            Vedecké metódy sledovania účinnosti telovýchovného procesu

8.9.2                           Hodnotenie príznakov únavy žiaka

8.9.3                           Chronometráž

8.9.3.1                   Meranie pulzovej frekvencie ako ukazovateľa adaptácie na záťaž

8.9.4                           Kalorimetria

9.         PLÁNOVANIE TELOVÝCHOVNÉHO PROCESU

9.1       Plán telovýchovných činností v škole (súčasť Plánu práce školy)

9.2       Ročný plán vyučovania Tv

9.3       Plán tematických celkov

9.4       Konspekt vyučovacej jednotky (príprava na hodinu Tv)

10.   ÚLOHY A CIELE PEDAGOGICKEJ PRAXE V PRÍPRAVE UČITEĽA TV

 

Teória a didaktika športu (PF/KTVS/bSAR17/15)

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základy teórie športu a didaktiky športového tréningu v rekreačnom, výkonnostnom a vrcholovom športe. 

Témy predmetu:  Systém športu, sféry pôsobenia, funkcie a jeho zameranie. Teória športového výkonu.   Výber talentov na šport.  Športový tréning.  Zložky športového tréningu.  Riadenie športového tréningu.  Stavba športového tréningu.  Súťaženie v športe. Športový tréning detí  a mládeže.  Prognózovanie a modelovanie v športe.  Štruktúra športu a jeho väzby s ostatnými oblasťami spoločenského života. Filozofické, teoretické a metodologické základy vedy o športe.


Základné lokomócie /Úvod do štúdia/ (PF/KTVS/ZL)

V kurze sa riešia otázky základných pojmov v oblasti telesnej kultúry, ich výkladu a vzniku, formovania vied o športe, organizácie a riadenia telesnej kultúry na Slovensku. Mal by poslúžiť študentom odboru telesná výchova pre rýchlu orientáciu v nových učebných odboroch ako aj naučiť ich aktívne používať odborný jazyk.

Tento kurz je zvlášť dôležitý pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, ale aj ostatných pracovníkov v oblasti rekreačného, alebo vrcholového športu, pretože umožňuje vyjadrovať sa odborne v telovýchovnej praxi a súčasne zjednocovať odborný telovýchovný jazyk všetkých, ktorí pracujú v odbore telesná výchova a šport.

Predmet je rozdelený na dve časti. Teoretická časť je  realizovaná dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom internetu a praktické cvičenia v telocvični.

Študent má k dispozícii lekcie, prílohy, úlohy, testy a diskusné fórum v každej lekcii. S lektorom je možné dohodnúť si vopred konzultačné hodiny emailom (nhalmova@ukf.sk)

K započítaniu kurzu (predmetu) je potrebné absolvovať písomný test (bude pozostávať z otázok z lekcií 9 – 12 a popisu obrázkov z lekcií 1 – 8) a minimálne 50 %-ná (známka E) úspešnosť v testoch.

Učiteľ: Nora Halmová
Tvorca kurzu: Alexandra Veis

Právo v športe (PF/KTVS/bSAR41/15)

Cieľom predmetu je pochopenie vzájomného vzťahu práva a športu. Poskytuje študentom základné vedomosti z histórie, právne základy telesnej výchovy a športu, právne základy športových pravidiel a správania sa v športe. V súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, získajú študenti prehľad o právnych aspektoch vzťahov medzi športovcami, klubmi, štátom, bezpečnosti na športových podujatiach a antidopingových pravidiel.

Sociológia a psychológia športu (PF/KTVS/bSAR21/15)

Anotácia predmetu:

Predmet sa zaoberá vo všeobecnosti osobnosťou trénera, osobnosťou učiteľa telesnej výchovy, osobnosťou športovca, jednotlivo a špecificky motivačnými faktormi pre jednotlivé uvedené kategórie aktérov života v športovom prostredí. Osobitnou kategóriou sú emócie v športe a ich regulácia, vodcovstvo v tímových športoch, frustrácia pri poklese výkonnosti športovca. Osobitnou kapitolou je tiež psychológia kaučovania so zameraním sa na zvyšovanie výkonnosti športovcov. Významnú pozornosť treba venovať aj koncentrácie športovca na jeho výkon v športovom tréningu, osobitne v súťažnom čase. Psychodiagnostické metódy a ich osvojenie si s cieľom ich aplikácie v športovom tréningu, dôležitá je tiež metodologická orientácia trénera v psychologickej analýze športovej činnosti.

Tézy k predmetu SOCIOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA ŠPORTU:

1. ÚVOD DO PSYCHOLÓGIE ŠPORTU - Predmet, Ciele, Aplikačné oblasti psychológie športu.

2. Z HISTÓRIE PSYCHOLÓGIE ŠPORTU - Svet a Európa, Československo a Slovensko.

3. OSOBNOSŤ V ŠPORTE - Vlastnosti a črty úspešných trénerov, Osobnosť vrcholového športovca.

4. MOTIVÁCIA - Výkonová motivácia, Vonkajšia a vnútorná motivácia.

5. TÍMOVÝ ŠPORT - Individuálny a tímový výkon, Realizačný tím.

6. KOMUNIKÁCIA A KOUČOVANIE - Verbálna a neverbálna komunikácia, Koučovanie v športe.

7. EMÓCIE V ŠPORTE - Psychoregulácia, Emocionálne inteligencia.

8. MYSLENIE V ŠPORTE - Optimizmus športovca, Faktory zvyšujúce sugesciu.

9. KONCENTRÁCIA POZORNOSTI - Vlastnosti pozornosti, Výberová pozornosť.

10. PRED ŠTARTOM A POČAS VÝKONU - Krátkodobá, strednodobá a dlhodobá psychologická príprava, Výkonový tranz.

11. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY - Druhy motorického učenia, Činitele ovplyvňujúce motorické učenie.

12. PSYCHICKÁ REGENERÁCIA - Diagnostika signálov pretrénovanosti, Dimenzie regenerácia.

13.  SPOLUPRÁCA SO ŠPORTOVÝM PSYCHOLÓGOM - Psychologická príprava a psychoservis, Psychodiagnostické metódy.

 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:

GURSKÝ, T.: Psychológia športu pre trénerov. Bratislava: 2005.

GREGOR, T.: Psychológia športu. Bratislava: 2013, MAURO Slovakia, 400s. ISBN 978-80-968092-7-1.

BARTOŠÍK, J- MAČURA, I. : Fyziologické a psychologické základy telesnej a športovej výchovy I. a II. diel. Nitra: 1990, PF Nitra, s. 108-191. ISBN 80-85183-18-8.

FEPSAC is the European Federation of Sport Psychology: https://www.fepsac.com/

Slovenská asociácia športovej psychológie: http://www.sportpsych.sk/odkazyUčiteľ: Lenka Divinec