Pomoc s Search courses

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 1.

Seminár z cudzieho jazyka je zameraný na nadobúdanie a získavanie základných receptívnych a následne produktívnych rečových zručností. Poslucháči si v priebehu semestra osvojujú pravidlá
grafiky, písania, výslovnosti. Pozornosť sa sústreďuje na čítanie cudzojazyčného textu: tiché čítanie, hlasné čítanie ako prostriedok nácviku výslovnosti, porozumenie textom. Získavajú rečové
zručnosti v najbežnejších komunikatívnych situáciách - zoznámenie, informácie o sebe a svojej rodine, na návšteve a pod.

2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 5.

Seminár je zameraný na prehĺbenie rečových zručností v intenciách prezentovania vlastných názorov a postojov, formovanie plynulej a spontánnej komunikácie, ktorá umožňuje viesť rozhovor
s rodenými hovoriacimi. Študenti si osvojujú základnú odbornú lexiku zo svojho odboru, získavajú hlbšie znalosti z krajinovedného materiálu a reálií cudzích krajín (spoločensko-politická situácia,
cestovný ruch, geograficko-urbanistické zaujímavosti). V oblasti písomného prejavu študenti spracúvajú témy s použitím náročnejších syntaktických štruktúr.

Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Ruský jazyk 1.

Seminár z cudzieho jazyka je zameraný na nadobúdanie a získavanie základných receptívnych a následne produktívnych rečových zručností. Poslucháči si v priebehu semestra osvojujú pravidlá
grafiky, písania, výslovnosti. Pozornosť sa sústreďuje na čítanie cudzojazyčného textu: tiché čítanie, hlasné čítanie ako prostriedok nácviku výslovnosti, porozumenie textom. Získavajú rečové
zručnosti v najbežnejších komunikatívnych situáciách - zoznámenie, informácie o sebe a svojej rodine, na návšteve a pod.

Odborný cudzí jazyk: Ruský jazyk 1.

Seminár z cudzieho jazyka je zameraný na prehĺbenie komunikačných zručností v cudzom jazyku, ako i na spoznávanie kultúrno-spoločenských reálií nositeľov
jazyka (politický systém, náboženstvo, historické zaujímavosti krajiny, ktorej jazyk si študenti osvojujú). Poslucháči si v priebehu semestra rozširujú znalosti jazykového systému (syntaktické
konštrukcie, redukcia nadbytočných výrazov v texte, eliptické konštrukcie), osvojujú si odbornú lexiku a terminológiu zo svojho odboru. Študenti pripravujú samostatné prezentácie,
rozpracúvajú projekty na vybranú tému podľa jednotlivých odborov.

Odborný jazyk: Anglický jazyk 6 (ext 3.r ŽUR)

Náhrada prezenčnej formy - namiesto spoločných sedení vám budem zadávať niekoľko úloh, ktoré bude nutné splniť do určeného deadlinu.

Učiteľ: Pavol Burcl

Odborný jazyk: Ruský jazyk 1.

Seminár z cudzieho jazyka je zameraný na oboznámenie a osvojenie si základnej odbornej lexiky v danom cudzom jazyku prostredníctvom jednoduchších odborne orientovaných
textov a ďalší nácvik a rozvíjanie komunikačnej kompetencie na odbornej úrovni, a to vo všetkých štyroch zručnostiach (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie). Seminár nadväzuje na už
osvojené zručnosti a vedomosti a ďalej ich rozvíja v oblasti lexiky, syntaxe a gramatiky. Očakávaný prínos vidíme v dosiahnutí relatívne zhodnej úrovne porozumenia a zvládnutia jednotlivých
jazykových javov, predstavenej odbornej tematiky a rozvoja schopnosti základného komunikačného potenciálu v danom odbore.

Odborný jazyk: Ruský jazyk 3.

Seminár z cudzieho jazyka okrem prehlbovania jednotlivých zručností kladie hlavný dôraz na osvojovanie komunikačných techník a kompetencií, ktoré budú realizované spolu s technikou
čítania s porozumením ako prvku vymedzujúceho jednotlivé konverzačno-diskusné témy. Zaradenie ukážok pôvodnej tlače a literatúry do vyučovania slúži pre lepšie zvládnutie porozumenia
rôznych druhov textov, ich odlišnej stavby a sémantiky, funkcii metafor, idiómov a ich významu v texte.