Experimentálna psychológia

Cieľom predmetu je oboznámiť sa experimentálnou metódou výskumu, získať prehľad o experimentoch v psychológii v histórii a v súčasnosti, nadobudnúť schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum využitím experimentálnej metódy.

Kariérové poradenstvo

Cieľom disciplíny je oboznámiť študentov z teoretickými (teórie kariérového poradenstva) a praktickými oblasťami (kariérové poradenstvo - cieľ poradenského procesu, základné dokumnety, práca so špecifickými skupinami,... ) pôsobenia kariérového poradenstva a získanie spôsobilosti pre výkon uvedenej špecifickej oblasti v psychologickej praxi.

Učiteľ: Marta Zaťková
Tvorca kurzu: Ján Skalka

Kvalitatívny výskum v sociálnych vedách

Osvojenie si základných teoretických informácií o kvalitatívnom výskume, jeho špecifikách a možnostiach kombinácie s kvantitatínym prístupom. Absolvent kurzu má skúsenosť s celým procesom kvalitatívneho výskumu prostredníctvom reálnych údajov.

Učiteľ: Tomáš Sollár
Tvorca kurzu: Martin Drlík

Lektorské zručnosti

Zámerom kurzu je pripraviť vás na rolu efektívnych  lektorov, prípadne poradcov pre vzdelávanie v organizácii. Prechádzaním jednotlivých kapitol získate prehľad o ťažiskových oblastiach učenia sa dospelých:

  • špecifikách vzdelávania dospelých,
  • osobnostných a interpersonálnych predpokladoch lektora,
  •  komunikačných spôsobilostiach ovplyvňujúcich efektívnu prácu lektora,
  • problematike skupinového učenia,
  • fázach vzdelávania, metódach, obsahu a štruktúre vzdelávania,
  • krokoch  prípravy, organizácie a nácviku prezentácie,
  • význame spätnej väzby v procese vzdelávania.
Učiteľ: Ivana Gallová
Tvorca kurzu: Martin Drlík

Manažment práce v organizácii (Správanie v organizáciách)

Cieľom kurzu je poskytnúť základné informácie o témach: vedenie v organizácii, ľudské zdroje, pracovná skupina v organizácii, pracovný stres, konflikty v pracovnom procese, kariérové poradenstvo a riadenie kariéry.

Ontogenetická psychológia

Cieľom predmetu je nadviazanie a rozšírenie poznatkov v oblasti vývinovej psychológie o vybrané témy poskytujúce aktuálne pohľady na socializáciu, vývin osobnosti a vplyvy prostredia. Sprostredkováva štúdium poznatkov o kognitívnom vývine dieťaťa, jeho percepcii, myslení a riešení problémov, poskytuje i informácie o morálnom vývine, sociálnom a emocionálnom vývine s dôrazom na dominujúce aktivity v rôznych vývinových kontextoch. Predstavuje teóriu „pripútania“ (attachmentu) ako základného predpokladu zdravého vývinu dieťaťa. Štrukturálne komponenty teórie, predpoklady a konzekvencie vývinu väzby v neskorších vývinových obdobiach. Cieľom kurzu je zároveň poskytnúť integrovaný pohľad na vývinové obdobia, s dôrazom na formatívne aktivity, životné udalosti a vývinové úlohy.

Poradenský proces

Cieľom predmetu je získanie informácií a spôsobilostí realizovať poradenský proces z aspektu vybraných poradenských prístupov.

Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich

Cieľom predmetu je poskytnutie poznatkov o najčastejšie sa vyskytujúcich poruchách v priebehu psychického vývinu u detí a dospievajúcich. Prezentácia tém formou prednášok, diskusií a seminárnych prác.

Pracovná a organizačná psychológia

Cieľom disciplíny je poskytnutie poznatkov z aspektu fungovania človeka v rámci organizácie, prehľad základných poznatkov o teóriách, modeloch, metódach s prihliadnutím na nevyhnutnosť poznania pracovných skupín a technológii v rámci organizácie ako významných komponentov. Zároveň je pozornosť venovaná aplikačným oblastiam praxe pracovnej a organizačnej psychológie.

Učiteľ: Marta Zaťková
Tvorca kurzu: Ján Skalka

Psychológia morálneho vývinu

Cieľom kurzu je získanie základných vedomostí o morálnom vývine človeka a rozvíjanie schopnosti analyzovať morálne dilemy v kontexte jednotlivých štádií morálneho vývinu ako to uvádzajú vo svojich teóriách L. Kohlberga a C. Gilligan.

Tvorca kurzu: Martin Drlík

Psychológia osobnosti

Kurz je zameraný na obsiahnutie špecializačných tém psychológie osobnosti v okruhoch posudzovania osobnosti, štruktúry a dynamiky osobnosti a integrácie osobnosti.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Psychológia zdravia

Cieľom kurzu je oboznámiť sa s nasledovnými témami: psychológia zdravia, vymedzenie pojmu a vývoj, únava a vymedzenie tohto pojmu, stres, coping - zvládanie stresu, spánok, odpočinok, syndróm burnout, sociálna podpora, termín nezdolnosť, odolnosť v psychológii, biorytmy, bolesť v psychológii, well-being.

Tvorca kurzu: Martin Drlík

Riadenie ľudských zdrojov

Cieľom predmetu je poskytnúť systematický rámec využitia ľudských zdrojov v organizáciách a oboznámiť študentov s podstatnými súčasťami manažmentu ľudských zdrojov. Konkrétne so stratégiou, plánovaním, vzdelávaním, hodnotením, motivovaním zamestnancov a ďalšími súčasťami personálneho manažmentu.

Učiteľ: Ivana Gallová
Tvorca kurzu: Martin Drlík

Seminár k záverečnej práci

Teoretické a praktické kompetencie absolvovaných psychologických disciplín aplikovať v samostatnej odborno-vedeckej práci, jej plánovaním, formuláciou vedeckých problémov a hypotéz, výberom metód získavania údajov, výberom výskumnej vzorky a až po interpretáciu očakávaných výsledkov ako i diskusiu výsledkov.

Tvorca kurzu: Martin Drlík