Pomoc s Search courses

Vybrané kapitoly z anglofónnych literatúr (KLIS/bAJL20/15; KLIS/bAJ16/15; KLIS/bAJK26/15)

Cieľom kurzu je identifikovať literárne obdobia a smery 19. a 20. stor., aplikácia teoretických poznatkov pri práci s literárnym textom, kritické hodnotenie a interpretácia.


Učiteľ: Diana Židová

Akademické písanie 2 (KLIS/PISAJ-2/02)

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu: KLIS/apAkadPis/05.

Kurz poskytuje študentom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti akademického písania.

Americká literatúra 2 (KCJ/12005/08)

Predmet Americká literatúra 2 nadväzuje na predmet Americká literatúra 1. Jeho úlohou je prehĺbiť si poznatky z terminológie a z teórie súčasnej americkej literatúry. Seminárne cvičenia sa snažia prostredníctvom analýzy - interpretácie vybraných textov prakticky podložiť teoreticke poznatky z prednášok.

E-Morphology

Kurz anglickej morfologie, testy a cvicenia v online podobe. Spolupraca UKF Nitra a UMB Banska Bystrica, kurz je sucastou projektu KEGA 3/6045/08.

English for Academic Purposes 1 (KLIS/aUZ01/09)

Tento kurz je určený aj pre studentov predmetov - KLIS/aUZ01/09, KLIS/aAJAU1/05.

Cieľom predmetu je získanie a rozvoj zručností v
anglickom jazyku v oblasti širokospektrálnych akademických požiadaviek
kladených na univerzitného absolventa. Obsahom predmetu je práca s autentickými
materiálmi so zameraním na slovnú zásobu - odbornú terminológiu v oblasti
pedagogiky a terminológiu využívanej na akademickej pôde. 

European Dimension in Education (KCJ/EUDVZ/02)

The course is designed to cover the current situation in the European Union with the focus on foreign languages and education.
Učiteľ: Jozef Filo

Foreign Language Testing (KCJ/CJTEAJ/02)


The course is designed to contribute to students´ general overview of FL testing. Students are introduced different techniques to language testing as a part of the teaching process.

Učiteľ: Jozef Filo

ICT and English language teaching (KCJ/VAJPOMU/03)

The course is designed to serve and teach the main principles of working with the ICT, multimedia implementation into the English language teaching.
Učiteľ: Jozef Filo

Interpretácia literárnych textov (KCJ/aPLTAJ/05)

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu - KCJ/mv11011/08.

 Cieľom predmetu je prakticky sa naučiť pracovať s, uvažovať o, rozumieť, analyzovať, študovať, rozoberať, interpretovať texty anglickej a americkej literatúry, ale aj sekundárne - literárno- kritické a historické zdroje. Seminár má študentom pomôcť aj ozrejmiť si zásady písania seminárnych prác, citovania, uvádzania použitej literatúry a pod.

Literatura pisana po anglicky (KLIS/KLISm11009/08)

Cieľom predmetu je získať prehľad o svetovej literatúre písanej v anglickom jazyku, vrátane literatúry bývalých britských kolónii, t.j. koloniálnej a post-koloniálnej literatúry. Rozborom vybraných diel zároveň uviesť, resp. zopakovať terminológiu literárnej teórie. Cieľom je ďalej rozvinúť kritické, analytické a logické myslenie ako aj lepšiť praktické jazykové zručnosti v AJ.

Literatúra pre deti a mládež v anglickom jazyku (KCJ/aDLAJ1/05)

The course is recommended to students of the following subjects: KCJ/a1DLAJ1/05, KCJ/ZSLDMAJ1/05 and KCJ/ZSLDMAJ2/05

A survey of the most famous literary works for children written in English. This course emphasizes extensive reading and evaluation of literature appropriate for children from pre-school, developing criteria for selecting and using literature with children at various stages in their development, and analysis and discussion of issues in the field of children’s literature. The course outcomes include:

- to read widely in all areas of children’s literature;

- to become familiar with the major genres of children’s’ literature, including picture books, fairy and folktales, non-sense and fantasy, poetry, realistic fiction, historical fiction, adventurous fiction, and other popular genres;

- to gain skill and confidence in identifying, selecting, and evaluating children’s books;

- to become familiar with tools for selecting and learning about children’s literature including professional books, journals, and the internet;

- to learn strategies for sharing literature with children within TEFL.

Metodika 2 (KCJ/m12006/08)

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu - KCJ/m11007/08 a  KCJ/PEPMETAJ2/05

Predmet je pokračovaním Metodiky I. Nadväzuje na témy, ktoré študentom približujú ich budúce povolanie učiteľa anglického jazyka a predstavujú im efektívne a moderné postupy vo vyučovaní cudzieho jazyka. Cieľom predmetu je oboznámiť sa s novou koncepciou vyučovania cudzích jazykov, so spoločným európskym rámcom, ale aj získať detailné informácie o učebných osnovách jednotlivých ročníkov základných, stredných škôl a gymnázií. V značnej miere sa jedná o teoretické poznatky dôležité pre každého budúceho učiteľa.