Nazov do 13.09.2021 - Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Akademické písanie

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu: KLIS/apAkadPis/05.

Kurz poskytuje študentom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti akademického písania.

Americká literatúra 2

Predmet Americká literatúra 2 nadväzuje na predmet Americká literatúra 1. Jeho úlohou je prehĺbiť si poznatky z terminológie a z teórie súčasnej americkej literatúry. Seminárne cvičenia sa snažia prostredníctvom analýzy - interpretácie vybraných textov prakticky podložiť teoreticke poznatky z prednášok.

Britská literatúra

Learning outcomes:

Students get familiar with the characteristic features of individual literary periods, movements, and genres. They have sound knowledge about the authors and their works. On the basis of the theoretical information acquired during the study, they can identify the movement and genre and classify a particular literary work. Students apply their knowledge in work with literary works, they are able to interpret and analyse them.


Korektívna výslovnosť

KLIS/bAJL29/15

KLIS/bAJ22/15

KLIS/bAJK33/15

KLIS/xbAJL29/15

Učiteľ: Eva Reid