Pomoc s Search courses

Vybrané kapitoly z anglofónnych literatúr (KLIS/bAJL20/15; KLIS/bAJ16/15; KLIS/bAJK26/15)

Cieľom kurzu je identifikovať literárne obdobia a smery 19. a 20. stor., aplikácia teoretických poznatkov pri práci s literárnym textom, kritické hodnotenie a interpretácia.


Učiteľ: Diana Židová

Akademické písanie 2 (KLIS/PISAJ-2/02)

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu: KLIS/apAkadPis/05.

Kurz poskytuje študentom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti akademického písania.

Americká literatúra 2 (KCJ/12005/08)

Predmet Americká literatúra 2 nadväzuje na predmet Americká literatúra 1. Jeho úlohou je prehĺbiť si poznatky z terminológie a z teórie súčasnej americkej literatúry. Seminárne cvičenia sa snažia prostredníctvom analýzy - interpretácie vybraných textov prakticky podložiť teoreticke poznatky z prednášok.

E-Morphology

Kurz anglickej morfologie, testy a cvicenia v online podobe. Spolupraca UKF Nitra a UMB Banska Bystrica, kurz je sucastou projektu KEGA 3/6045/08.

English for Academic Purposes 1 (KLIS/aUZ01/09)

Tento kurz je určený aj pre studentov predmetov - KLIS/aUZ01/09, KLIS/aAJAU1/05.

Cieľom predmetu je získanie a rozvoj zručností v
anglickom jazyku v oblasti širokospektrálnych akademických požiadaviek
kladených na univerzitného absolventa. Obsahom predmetu je práca s autentickými
materiálmi so zameraním na slovnú zásobu - odbornú terminológiu v oblasti
pedagogiky a terminológiu využívanej na akademickej pôde. 

European Dimension in Education (KCJ/EUDVZ/02)

The course is designed to cover the current situation in the European Union with the focus on foreign languages and education.
Učiteľ: Jozef Filo

Foreign Language Testing (KCJ/CJTEAJ/02)


The course is designed to contribute to students´ general overview of FL testing. Students are introduced different techniques to language testing as a part of the teaching process.

Učiteľ: Jozef Filo

ICT and English language teaching (KCJ/VAJPOMU/03)

The course is designed to serve and teach the main principles of working with the ICT, multimedia implementation into the English language teaching.
Učiteľ: Jozef Filo

Interpretácia literárnych textov (KCJ/aPLTAJ/05)

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu - KCJ/mv11011/08.

 Cieľom predmetu je prakticky sa naučiť pracovať s, uvažovať o, rozumieť, analyzovať, študovať, rozoberať, interpretovať texty anglickej a americkej literatúry, ale aj sekundárne - literárno- kritické a historické zdroje. Seminár má študentom pomôcť aj ozrejmiť si zásady písania seminárnych prác, citovania, uvádzania použitej literatúry a pod.

Literatura pisana po anglicky (KLIS/KLISm11009/08)

Cieľom predmetu je získať prehľad o svetovej literatúre písanej v anglickom jazyku, vrátane literatúry bývalých britských kolónii, t.j. koloniálnej a post-koloniálnej literatúry. Rozborom vybraných diel zároveň uviesť, resp. zopakovať terminológiu literárnej teórie. Cieľom je ďalej rozvinúť kritické, analytické a logické myslenie ako aj lepšiť praktické jazykové zručnosti v AJ.