1. cudzí jazyk: odborný stupeň 2

Kurz je určený študentom prvého ročníka magisterského stupňa štúdia študijného programu riadenie kultúry a turizmu. Cieľom predmetu je rozvíjať lexikálne, morfologické a syntaktické znalosti študentov a aplikovať ich v komunikácii v anglickom jazyku najmä v kontexte obchodu.

Učiteľ: Jana Hučková

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 1

Kurz je určený študentom prvého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Predmetom štúdia sú reálie Slovenska, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 1

Kurz je určený študentom prvého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca v kontexte tradičnej kultúry regiónov Slovenska. Predmetom štúdia sú reálie Slovenska, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 2

Kurz je určený študentom prvého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Predmetom štúdia sú slovenské reálie, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 3

Kurz je určený študentom druhého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Predmetom štúdia sú reálie anglicky hovoriacich krajín, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 4

Kurz je určený študentom druhého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Predmetom štúdia sú reálie anglicky hovoriacich krajín, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 6

Kurz je určený študentom tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu riadenie kultúry a turizmu. Cieľom predmetu je rozvíjať lexikálne, morfologické a syntaktické znalosti študentov a aplikovať ich v komunikácii v anglickom jazyku najmä v kontexte cestovného ruchu.

Učiteľ: Jana Hučková

C1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 3 nemecký jazyk

Kurz je zameraný na budovanie komunikačných schopností účastníkov na úrovni A2, B1 so zameraním na bežnú komunikáciu zodpovedajúcej jazykovej úrovni. Tiež sa zameriava na reálie príslušnej jazykovej oblasti; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností v nemeckom jazyku nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň nadväzujú.

Cudzí jazyk odborný stupeň 2

Cieľom kurzu je aktívne osvojovanie si odbornej slovnej zásoby z oblasti manažmentu a marketingu v CJ ako aj získavanie gramatických zručností na úrovni B2 a C1 spoločeného Európskeho referenčného rámca.

Cudzí jazyk všeobecný stupeň 2

Cieľom kurzu je rozširovanie cudzojazyčných zručností a osvojovanie si novej slovnej zásoby na úrovni bežnej každodennej komunikácie.

Cudzí jazyk všeobecný stupeň 4

Cieľom kurzu je rozširovanie cudzojazyčných zručností a osvojovanie si novej slovnej zásoby na úrovni bežnej každodennej komunikácie na úrovni A2 a b1 spoločného Európskeho referenčného rámca.

Diverzita kultúry Ázie, Austrálie a Oceánie

Kurz sa zameriava na prezentáciu geografie, histórie a diverzity kultúry v jednotlivých štátoch.

Kultúra Európy

Kurz sa zameriava na prezentáciu geografie, histórie a kultúry v jednotlivých štátoch Európy.

Mravnosť a kultúra z pohľadu svetových náboženstiev

Absolvent kurzu získa prehľad o základných koncepciách svetových náboženstiev s osobitným vzťahom k etike a ku kultúre v širšom zmysle. Osvojí si historické súvislosti, význam hlavných pojmov, charakteristiku dôležitých predstaviteľov a ich názorov. Dôraz na mimoeurópske náboženské sústavy mu umožní rekonštruovať europocentrický pohľad na odlišné kultúry a vytvoriť si tak východisko pre sformulovanie multikultúrnych prístupov k javom z oblasti náboženstva a kultúry v intenciách globalizačných procesov.

S1. cudzí jazyk: odborný stupeň 1nemecký jazyk

Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností na úrovni B1- B2 s fokusáciou na odbornú problematiku bankovníctva a financií. Absolvent kurzu si na ňom osvojí slovnú zásobu z danej odbornej tematickej oblasti, je schopný pochopiť odborný text z danej oblasti a a adekvátne reagovať a riešiť úlohy prislúchajúce k danému textu.

S1. cudzí jazyk: odborný stupeň 3 nemecký jazyk

Kurz je zameraný na rozvíjanie tak odbornej ako aj všeobecnej slovnej zásoby z nemeckého jazyka. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti študentov pochopiť tak písané ako aj hovorené texty, vedieť adekvátne odborné texty z oblasti kulturológie a cestovného ruchu prekladať.

S1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 1 nemecký jazyk

Kurz je zameraný na získanie primárnych jazykových zručností v nemeckom jazyku na úrovni A1-A2. Cieľom kurzu je osvojenie si základných komunikačných fráz bežného života, osvojenie si základných gramatických, lexikálnych a syntaktických štruktúr cudzieho jazyka. V závere kurzu by mal byť absolvent kurzu schopný reagovať na základné komunikačné situácie v cudzom jazyku.

Všeobecné dejiny

Náplň predmetu predstavujú vybrané problémy novovekých dejín (predovšetkým 16. storočia). Vzhľadom k zameraniu prednášok však kladiem dôraz na dopady preberaných udalostí na súčasnosť a na zvýraznenie osobitosti európskych regiónov. K nosným témam patrí napríklad portugalská expanzia, reformácia a protireformácia, či predstavenie osobnosti cisára a kráľa Karola V.

Učiteľ: Ján Jakubej