Pomoc s Search courses

1. cudzí jazyk: odborný stupeň 2

Kurz je určený študentom prvého ročníka magisterského stupňa štúdia študijného programu riadenie kultúry a turizmu. Cieľom predmetu je rozvíjať lexikálne, morfologické a syntaktické znalosti študentov a aplikovať ich v komunikácii v anglickom jazyku najmä v kontexte obchodu.

Učiteľ: Jana Hučková

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 2

Kurz je určený študentom prvého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Predmetom štúdia sú slovenské reálie, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 4

Kurz je určený študentom druhého ročníka študijného programu riadenia kultúry a turizmu v špecializácii s anglickým jazykom. Cieľom predmetu je zdokonaliť schopnosť študentov porozumieť cudzojazyčnému textu, rozvíjať ich schopnosti aplikovať osvojené lexikálne, morfologické a syntaktické poznatky v komunikácii v cudzom jazyku na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Predmetom štúdia sú reálie anglicky hovoriacich krajín, gramatické javy dôležité pre bežnú komunikáciu na pokročilej jazykovej úrovni; rozvíjanie lexiky a jazykových zručností; nácvik pochopenia čítaného neznámeho textu; riešenie úloh, ktoré sa naň viažu; voľná diskusia k téme textu.

1. cudzí jazyk: všeobecný stupeň 6

Kurz je určený študentom tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu riadenie kultúry a turizmu. Cieľom predmetu je rozvíjať lexikálne, morfologické a syntaktické znalosti študentov a aplikovať ich v komunikácii v anglickom jazyku najmä v kontexte cestovného ruchu.

Učiteľ: Jana Hučková