Geografia obyvateľstva a sídiel pre rozširujúce štúdium

Geografia obyvateľstva a sídiel patrí medzi základné disciplíny humánnej geografie. Cieľom predmetu je získať základné poznatky z Geografie obyvateľstva a sídiel, definovať ich postavenie v systéme geografických vied, pochopiť príčinné vysvetlenie rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva a jeho štruktúr, oboznámiť sa s problematikou geografickej interpretácie urbanizačných procesov mestských a vidieckych sídiel.

Geografia sídiel (FPVaI/KGRR/GS/15)

Geografia sídiel patrí medzi základné disciplíny humánnej geografie. Cieľom predmetu je získať základné poznatky z Geografie sídiel, definovať ich postavenie v systéme geografických vied, podať charakteristiku miest a vidieckych sídiel, priestorovú štruktúru miest a morfo-genetický typy vidieckych sídiel, poukázať na jednotlivé kopaničiarske osídlenia Slovenska, oboznámiť sa s problematikou geografickej interpretácie urbanizačných procesov mestských a vidieckych sídiel.

Vybrané problémy z geografie obyvateľstva a sídiel

Predmet rozširuje poznatky a metódy výskumu geografie obyvateľstva a sídiel, ktoré patria medzi základné disciplíny humánnej geografie.

Tvorca kurzu: Gabriela Repaská

Geografia obyvateľstva

Geografia obyvateľstva patrí medzi základné disciplíny humánnej geografie. Cieľom predmetu je získať základné poznatky z Geografie obyvateľstva a jeho postavenie v systéme geografických vied a predovšetkým poukázať na časovo-priestorové rozmiestnenie obyvateľstva podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií, pochopenie a kauzálne vysvetlenie dynamiky obyvateľstva a jeho štruktúry.

Tvorca kurzu: Gabriela Repaská

Geografia obyvateľstva a sídiel

Geografia obyvateľstva a sídiel patrí medzi základné disciplíny humánnej geografie. Cieľom predmetu je získať základné poznatky z Geografie obyvateľstva a sídiel, definovať ich postavenie v systéme geografických vied, pochopiť príčinné vysvetlenie rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva a jeho štruktúr, oboznámiť sa s problematikou geografickej interpretácie urbanizačných procesov mestských a vidieckych sídiel.

Tvorca kurzu: Gabriela Repaská

Religiózna geografia (FPV/KGRR/RELG/15)

Úlohou disciplíny je podať základné informácie o geografických aspektoch hlavných univerzálnych, resp. národných relígií. Okrem geografického rozmiestnenia jednotlivých náboženstiev je disciplína zameraná aj na analýzu vzájomnej interakcie každého náboženstva s prírodným prostredím, obyvateľstvom, sídlami, hospodárstvom ako aj politickou situáciou. Zvláštna pozornosť je venovaná religiozite na Slovensku.


Environmentálna geografia (FPV/KGRR/EG/15)

Predmet je zameraný na problematiku životného prostredia s využitím geografických poznatkov prostredníctvom vednej disciplíny Environmentálna geografia. Hlavným cieľom je poskytnutie základných informácií o jednotlivých subsystémoch životného prostredia - ovzdušie, voda, pôda, horniny a reliéf, rastlinstvo a živočíšstvo. V rámci predmetu je pozornosť venovaná analýze stavu ŽP v SR a v Európe. 

Regionálna geografia Európy (FPV/KGRR/RGE/15)

Predmet je zameraný na oboznámenie sa so základnými geografickými charakteristikami Európy. Dôraz sa kladie na jednotlivé regióny týchto svetadielov, na ich fyzicko-geografické a humánno-geografické pomery. Priestor je venovaný aj histórii regiónov a štátov, ako spôsob pre lepšie spoznanie kauzálnych vzťahov v jednotlivých regiónoch. Pri jednotlivých regiónoch sa kladie dôraz na súčasné zmeny  (či už politické, administratívne, hospodárske, ...) a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú jednotlivé regióny. Špecifická pozornosť je venovaná problematike cestovného ruchu a jednotlivým formám CR v regiónoch Európy. Riešená ja aj otázka regionálneho rozvoja jednotlivých častí Európy.

Regionálna geografia Európy (FPV/KGRR/RGEu/15)

Predmet je zameraný na oboznámenie sa so základnými geografickými charakteristikami Európy. Dôraz sa kladie na jednotlivé regióny týchto svetadielov, na ich fyzicko-geografické a humánno-geografické pomery. Priestor je venovaný aj histórii regiónov a štátov, ako spôsob pre lepšie spoznanie kauzálnych vzťahov v jednotlivých regiónoch. Pri jednotlivých regiónoch sa kladie dôraz na súčasné zmeny  (či už politické, administratívne, hospodárske, ...) a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú jednotlivé regióny. Špecifická pozornosť je venovaná problematike cestovného ruchu a jednotlivým formám CR v regiónoch Európy.

Regionálna geografia sveta (FPV/KGRR/RGSV/15)

Predmet je zameraný na oboznámenie sa so základnými geografickými charakteristikami jednotlivých svetadielov - Ázia, Austrália, Oceánia, Amerika, Afrika. Dôraz sa kladie na jednotlivé regióny týchto svetadielov, na ich fyzicko-geografické a humánno-geografické pomery. Priestor je venovaný aj histórii regiónov a štátov, ako spôsob pre lepšie spoznanie kauzálnych vzťahov v jednotlivých regiónoch. Pri jednotlivých regiónoch sa kladie dôraz na súčasné zmeny (či už politické, administratívne, hospodárske, ...) a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú jednotlivé regióny.