Environmentálna geografia (FPV/KGRR/EG/15)

Predmet je zameraný na problematiku životného prostredia s využitím geografických poznatkov prostredníctvom vednej disciplíny Environmentálna geografia. Hlavným cieľom je poskytnutie základných informácií o jednotlivých subsystémoch životného prostredia - ovzdušie, voda, pôda, horniny a reliéf, rastlinstvo a živočíšstvo. V rámci predmetu je pozornosť venovaná analýze stavu ŽP v SR a v Európe. 

Regionálna geografia Európy (FPV/KGRR/RGE/15)

Predmet je zameraný na oboznámenie sa so základnými geografickými charakteristikami Európy. Dôraz sa kladie na jednotlivé regióny týchto svetadielov, na ich fyzicko-geografické a humánno-geografické pomery. Priestor je venovaný aj histórii regiónov a štátov, ako spôsob pre lepšie spoznanie kauzálnych vzťahov v jednotlivých regiónoch. Pri jednotlivých regiónoch sa kladie dôraz na súčasné zmeny  (či už politické, administratívne, hospodárske, ...) a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú jednotlivé regióny. Špecifická pozornosť je venovaná problematike cestovného ruchu a jednotlivým formám CR v regiónoch Európy. Riešená ja aj otázka regionálneho rozvoja jednotlivých častí Európy.

Regionálna geografia Európy (FPV/KGRR/RGEu/15)

Predmet je zameraný na oboznámenie sa so základnými geografickými charakteristikami Európy. Dôraz sa kladie na jednotlivé regióny týchto svetadielov, na ich fyzicko-geografické a humánno-geografické pomery. Priestor je venovaný aj histórii regiónov a štátov, ako spôsob pre lepšie spoznanie kauzálnych vzťahov v jednotlivých regiónoch. Pri jednotlivých regiónoch sa kladie dôraz na súčasné zmeny  (či už politické, administratívne, hospodárske, ...) a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú jednotlivé regióny. Špecifická pozornosť je venovaná problematike cestovného ruchu a jednotlivým formám CR v regiónoch Európy.

Regionálna geografia sveta (FPV/KGRR/RGSV/15)

Predmet je zameraný na oboznámenie sa so základnými geografickými charakteristikami jednotlivých svetadielov - Ázia, Austrália, Oceánia, Amerika, Afrika. Dôraz sa kladie na jednotlivé regióny týchto svetadielov, na ich fyzicko-geografické a humánno-geografické pomery. Priestor je venovaný aj histórii regiónov a štátov, ako spôsob pre lepšie spoznanie kauzálnych vzťahov v jednotlivých regiónoch. Pri jednotlivých regiónoch sa kladie dôraz na súčasné zmeny (či už politické, administratívne, hospodárske, ...) a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú jednotlivé regióny. 

Pedogeografia a biogeografia (KGRR/FG3u/15 a KGRR/FG3/15)

Úlohou disciplíny je podať základné informácie o pedogeografii a biogeografii, ako vedných disciplínach systému fyzickogeografických vied. Oboznámiť študentov so základnou terminológiou a klasifikáciou pôd sveta a Slovenska, informovať o rozšírení, vývoji a zmenách organizmov a ich spoločenstiev v priestore a v čase. Rozšírenie pôd a spoločenstiev na Zemi.