Pomoc s Search courses

Algebraické rovnice (KM/AR, Páleníková)

Kurz je určený prioritne pre študentov učiteľstva matematiky. Obsahom kurzu sú:

  • Kvadratické rovnice
  • Binomické rovnice
  • Kubické rovnice
  • Bikvadratické rovnice
  • Reciproké rovnice

Vytváranie matematických predstáv a rozvoj logického myslenia (KM/bPEP01/15)

Kurz je určený pre študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika. Je zameraný na základné teoretické východiská a praktické cvičenia z oblasti výrokovej  logiky, teórie množín, binárnych relácií, zobrazení a funkcií s akcentom na propedeutiku uvedených pojmov v predškolskom a primárnom matematickom vzdelávaní.

 

Algebrické rovnice

Predmet Algebrické rovnice je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva matematiky v kombinácii. Cieľom predmetu je prezentovať študentom ďalšie poznatky o okruhoch polynómov jednej neurčitej a jednej premennej a ich dôsledky pre riešenie rôznych typov algebrických rovníc.

Algebra 4

Táto disciplína oboznamuje študentov so základnými algebrickými štruktúrami.

Lineárne zobrazenia a polynómy

Tento kurz nadväzuje na predmet Lineárna algebra (KM/LA) a pokrýva vybrané kapitoly z predmetu Lineárne zobrazenia a polynómy.

Didaktické hry a zábavné úlohy (KM/bPEP05/15)

Predmet sa zaoberá teóriou didaktických hier, ako aj zábavných úloh z matematiky. Študenti nadobúdajú poznatky aj z oblasti projektového vyučovania. Pracujú s interaktívnou tabuľou, tvoria interaktívne pracovné listy z matematiky v programoch MS PowerPoint a Hot Potatoes. Vyžaduje sa aktívna účasť na seminároch.


Didaktika matematiky 1

Kurz sa zaoberá didaktikou matematiky na druhom stupni základnej školy

Didaktika matematiky 2

Kurz je pokračovaním kurzu Didaktika matematiky 1 a zaoberá sa štandardnými okruhmi matematiky strednej školy.

Didaktika matematiky 3 (KM/DIDM3)

Predmet je pokračovaním štúdia didaktiky matematiky. Predstavujú sa ďalšie pojmy didaktiky matematiky zamerané na didaktiku matematiky strednej školy.

Tvorca kurzu: Ján Šunderlík

Didaktika matematiky pre UPV

Kurz je zameraný matematickú prípravu budúcich učiteľov primárneho vzdelávania. Obsahovo zahŕňa predmety Didaktika matematiky I. a Didaktika matematiky II.

Diferenciálny a integrálny počet

Kurz je venovaný základným vlastnostiam postupností a funkcií . Kľúčovou problematikou je limita postupností, konvergencia nekonečných číselných radov, limita funkcie, spojitosť funkcie, vlastnosti spojitých funkcií a vybudovanie účinných nástrojov na zisťovanie významných vlastností (monotónnosť, lokálne extrémy, konvexnosť) funkcií jednej premennej prostredníctvom derivácie funkcie a zovšeobecnenie poznatkov pre funkcie n premenných s dôrazom na aplikácie.

Diskrétna matematika 1

Diskrétna matematika 1 je povinným predmetom pre študentov prvého ročníka odborov Aplikovaná informatika a Učiteľstvo akademických predmetov, kombinácie s informatikou.
Jeho náplňou sú základy teórie čísel, teórie množín, binárne relácie, výrokový počet a booleovská algebra.

Diskrétna matematika 2

Kurz diskrétna matematika 2 je určený pre študentov prvého ročníka odborov Aplikovaná informatika, Počítačové modelovanie v prírodných vedách a Učiteľstvo akademických predmetov, kombinácie s informatikou.
Náplňou predmetu sú základy kombinatoriky a teórie grafov.

Geometria 2

Cieľom premetu je oboznámiť študentov s používaním súradnicovej a vektorovej metódy v geometrii.

Geometria kvadratických útvarov


Geometria pre tretí ročník aprobácie učiteľstva akademických predmetov v kombinácii s matematikou - letný semester

Učiteľ: Dušan Vallo

Geometria3

Predmet predstavuje ucelené informácie, metódy a použitie geometrických zobrazení. Sústreïuje sa najmä na afinné zobrazenia, zhodné a podobné zobrazenie. Teoretický obsah tvorí východisko pre aplikácie v riešení úloh

Učiteľ: Dušan Vallo

Kombinatorika a práca s údajmi (KM/mUPV04/15)

Cielom predmetu je poskytnúť študentom učiteľstva pre prvý stupeň základných škôl aktuálne vedecké poznatky o rozvoji kombinatorického myslenie a porozumení údajom, aby ich vedeli aplikovať v školskej praxi. 

Učiteľ: Janka Medová

Štatistika pre nematematikov

Tento kurz je predovšetkým určený pre študentov nematematických disciplín (pedagógov, sociológov, psychológov, biológov, ...). Obsahom kurzu sú základy štatistiky - základné pojmy štatistiky, vytváranie štatistických tabuliek a grafov, výpočty najpoužívanejších štatistických charakteristických. Ďalej sa zameriame na najpoužívanejšie parametrické testy. V rámci textu sme zaradili popis práce v programe MS Excel.