Pomoc s Search courses

Štatistika (ÚVP/STAT/15)

Stručná osnova predmetu:

1. Základné štatistické pojmy, triedenie štatistických údajov, tabuľky a grafy, charakteristiky štatistických znakov.2.Vlastnosti relatívnej početnosti, pojem pravdepodobnosti, kombinatorický výpočet pravdepodobnosti. 3. Náhodný výber a rozdelenie výberových charakteristík. 4. Aproximácia náhodných veličín, koeficient korelácie, korelačná matica. 5. Rozdelenie funkcie náhodných veličín, korelačná analýza, výberový koeficient korelácie. 6. Základné regresné modely, kvadratická regresia. 7. Metóda umelých premenných, nelineárne regresné modely. 8. Analýza rozptylu jednoduchého triedenia, testy zhody rozptylov, dvojné triedenie. 9. Analýza časových radov, vyrovnanie časových radov. 10. Zhluková analýza, základné pojmy, koeficienty asociácie, metriky, vzdialenosť zhlukov, metódy zhlukovej analýzy. 11. Ďalšie štatistické metódy. 12. Faktorová analýza.


Učiteľ: Antal Csáky